Zespół pracowników Urzędu Gminy

Małgorzata Kurys-Popowicz
Samodzielny pracownik ds. gospodarki gruntami Małgorzata Kurys-Popowicz tel. 84 687 66 41 e-mail: mkuryspopowicz@tereszpol.pl ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Godziny przyjęć:
Od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
Urząd Gminy Tereszpol

Informacje

Ukończyła studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku administracja.

Zakres zadań i obowiązków:

  1. prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
  2. sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy osobom fizycznym i prawnym,
  3. prowadzenie spraw związanych z ograniczonymi prawami rzeczowymi,

 

 

4. publikacja wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie,
5. ogłaszanie i organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości w formie przewidzianej ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz obsługa tych transakcji,
6. prowadzenie czynności związanych z zawieraniem umów notarialnych w przypadku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
7. prowadzenie czynności związanych ze sprzedażą mieszkań komunalnych,

2. Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości gruntów:
a) komunalizacja mienia,
b) nabywanie nieruchomości w obrocie cywilnym oraz w drodze wywłaszczeń,
c) nabywanie gruntów przez zasiedzenie i spadki.
3. Opracowywanie wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych oraz wnioskowanie o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów.
4.  Realizacja obowiązku sprawozdawczego w sprawie ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości gminnych.
5.  Prowadzenie postępowań w sprawach sprostowań aktów własności ziemi.
6.  Przygotowanie dokumentacji na zbycie nieruchomości na rzecz podmiotów prowadzących działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą lub    organizacji pożytku publicznego.
7. Oddawanie w zarząd nieruchomości komunalnych jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oraz orzekanie o wygaśnięciu zarządu.
8. Ustalanie i zmiana opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego.
9. Waloryzacja wysokości czynszów z tytułu dzierżawy i najmu mienia gminnego.

10. Prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem umów wieczystego użytkowania,
11. Współdziałanie z biegłymi rzeczoznawcami w sprawach ustalania wartości gruntów, budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.
12. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji Wojewody Lubelskiego, będącej podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na własność gminy nieruchomości zajętych pod drogi, które w dniu 31 grudnia 1998r. nie stanowiły własności gminy.
13. Przejmowanie na własność gminy, za odszkodowaniem, gruntów wydzielonych pod drogi, w wyniku podziału nieruchomości oraz negocjowanie wysokości odszkodowania i warunków nabycia nieruchomości.
14. Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
15. Aktualizacja cen gruntów.
16. Prowadzenie spraw rozgraniczania nieruchomości.
17. Przeprowadzanie scalania i wymian gruntów rolnych i leśnych na koszt Skarbu Państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
18. Przygotowywanie projektów opinii do decyzji w sprawach rekultywacji
i zagospodarowania gruntów.
19 .Przyjmowanie wniosków od osób fizycznych o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność gminy.
20.Ustalanie opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych albo scalaniem i podziałem gruntów.
21. Prowadzenie spraw dotyczących najmu lokali użytkowych, mieszkaniowych i socjalnych.
22. Prowadzenie spraw dotyczących przydziału lokali zamiennych.
23. Realizacja wniosków eksmisyjnych i prowadzenie spraw związanych z odzyskaniem lokali.
24. Prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków eksmisyjnych z zasobów mieszkaniowych, które nie są własnością gminy.
25. Legalizacja praw nabytych do mieszkania.
26.Prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali mieszkalnych.
27. Przekwaterowanie do innego lokalu mieszkalnego z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu.
28. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.
29. Przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych.
30. Prowadzenie spraw dotyczących wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości.
31. Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy.
32. Ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową lub mienie gminne.
33. Ustalanie osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
34. Sporządzanie sprawozdań i informacji o stanie mienia komunalnego oraz weryfikacja danych z referatem Księgowości Budżetowej,
35. Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej nieruchomości oraz nazewnictwa ulic i placów:
a) opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie nadania nazw ulicom,
b) przygotowywanie i wydawanie zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego oraz prowadzenie mapy przeglądowej w tym zakresie,
c) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi, umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów,
d) prowadzenie i utrzymywanie w stałej aktualności ewidencji ulic i placów (spis alfabetyczny) oraz numeracji porządkowej nieruchomości,
36. Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z rozdziałem 8a ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) za pomocą aplikacji EMUIA.
37. Prowadzenie spraw związanych z podziałem administracyjnym, ustalaniem nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz podziałem gminy na sołectwa,
38. Pozyskiwanie inwestorów oraz promocja gminy w zakresie zagospodarowania terenów gminnych przez realizację nowych inwestycji.
39. Składnie deklaracji na podatek od nieruchomości od gruntów komunalnych.
40. Współudział w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do sporządzania projektów lub zmian planów zagospodarowania przestrzennego,
41. Opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących działalności stanowiska pracy.
42. Przygotowywanie informacji i niezbędnych materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania stanowiska pracy.