Urząd Gminy Tereszpol

Kontakt:
Urząd Gminy Tereszpol
ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda

e-mail: gmina@tereszpol.pl
tel. 84 687 60 05

Urząd Gminy Tereszpol
Andrzej Mazurek
Pracownik merytoryczny Andrzej Mazurek tel. 84 687 66 47 e-mail: amazurek@tereszpol.pl Urząd Gminy Tereszpol

      Azbest zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r „ Prawo Ochrony Środowiska” (tekst jednolity  Dz. U z 2008 r nr 25, poz. 150 – z późn. zm) jest substancją stwarzająca szczególne zagrożenie dla środowiska (Art.160, uzt.2), dalej w art. 161 ust.1 i art. 162 w/w ustawy stanowi substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinny być wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu szczególnych ostrożności.


2019-05-06

Informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Tereszpol pokój nr 16 oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

Poniżej dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego zgłoszenia:

Zgloszenie lokalizacji formularz.pdf

Regulamin(4).pdf

Jeśli posiadają Państwo azbest na dachu, prosimy pamiętać o wypełnieniu Oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu administracyjno-budowlanego. Oświadczenie podpisujemy po upływie 21 dni od daty złożenia dokumentów:

Oswiadczenie.pdf

Jeśli posiadają Państwo azbest na ziemi zdjęty po dacie 06.05.2004r. prosimy wypełnić Oświadczenie, że prace prowadzone na  nieruchomości zostały wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej:

Oświadczenie.pdf

 


2019-02-22

Wójt Gminy Tereszpol informuje mieszkańców Gminy, że w dniach od 01.03.2019 do 29.03.2019 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o dotację związaną z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

Warunkiem ubiegania się o dotację jest:

-  złożenie wniosku, który należy pobrać w tutejszym Urzędzie pokój nr 16, lub ze strony internetowej Gminy Tereszpol:

WNIOSEK ETERNIT 2019.pdf

-   dołączenie do wniosku kopi pisma Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, który nie wnosi sprzeciwu do wykonania w/w robót.

Jednocześnie informuję się, że wysokość dotacji z WFOŚ i GW i NFOŚ i GW wynosić będzie 100 % dofinansowania.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w w/w terminie  w sekretariacie  Urzędu Gminy Tereszpol pokój nr 1.

UWAGA!

W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju w Wydziale Architektury i Budownictwa należy dokonać zgłoszenia robót budowlanych, złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cale budowlane, wykupić mapę sytuacyjno-wysokościową w Wydziale Geodezji i zaznaczyć lokalizację obiektu.

 


2018-11-02

Informujemy o rozpoczęciu II naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

  • Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 02.11.2018 r. do dnia 30.11.2018r.
  • Osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru.
  • Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Pomocne wskazówki nt. zgłaszania lokalizacji: http://www.azbest.lubelskie.pl/przewodnik-krok-po-kroku#

 


Na terenie gminy Tereszpol wyrobami zawierającymi azbest są wyroby azbestowo-cementowe pokryć dachów. Osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą przedstawia Wójtowi w formie  uproszczonej informację o posiadanych wyrobach zawierających azbest, natomiast, Gmina bilansowe dane o azbeście przedkłada marszałkowi do bazy danych.

W związku z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu w latach 2009-2032 przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 roku Gmina Tereszpol opracowała Program usuwania wyrobów zawierających azbest, który jest jednym z zadań samorządu gminnego określonego w powyższym programie.

W wyniku przeprowadzonej ewidencji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy dokonano jednocześnie oceny stanu technicznego wyrobów. Ocenę wyrobów przeprowadzono dla potrzeb programu, w ślad za programem wojewódzkim w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej ( DZ.U z 2004 r. Nr 71, poz.649, z późn zm.).w sprawie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Przedmiotowy „Program” ma służyć do poprawy sytuacji w zakresie informacyjnym, i pozwoli na możliwość pozyskania środków na bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z zapisami krajowego Programu zadaniem samorządu jest przede wszystkim inwentaryzacja azbestu, współpraca z mediami i organizacjami społecznymi w zakresie informowania o zagrożeniach powodowanych przez azbest oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań i sposobami postępowania z odpadami zawierającymi azbest.
Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami i instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. (Dz.U z 2005 r Nr 216, poz.1824),oraz z dnia 2 kwietnia 2004 r ( Dz.U z 2004 r Nr 71, poz. 649 z późn zm). Celem eliminowania zagrożeń powodowanych przez azbest Gmina Tereszpol planuje w od 2018 do 2020 prowadzić nabór wniosków na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest w ramach programów:

Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego .

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Praktyczne informacje o azbeście można znaleźć na stonie internetowej: http://www.azbest.lubelskie.pl/praktycznie-o-azbescie#

 

Pliki do pobrania

  • Zgłoszenie lokalizacji materiałów zawierających azbest

    Pobierz
  • Oświadczenie o braku sprzeciwu wykonania robót związanych z demontażem

    Pobierz