Urząd Gminy Tereszpol

Kontakt:
Urząd Gminy Tereszpol
ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda

e-mail: gmina@tereszpol.pl
tel. 84 687 60 05

Urząd Gminy Tereszpol
Adam Wolanin
Pracownik merytoryczny Adam Wolanin tel. 84 687 66 47 e-mail: awolanin@tereszpol.pl Urząd Gminy Tereszpol

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
/ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jednolity tekst  Dz. U. z 2016 r. poz.2134 z póź. zm./

 • Usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek właściciela, (art. 83 ust. 1 ustawy)
 • Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub  krzewów      (art. 83f ust. 1 ustawy) -  zezwoleniu nie podlegają miedzy innymi:

1)    krzewy rosnące w skupisku do 25 m2,
2)    krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne,
3)    drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a)    80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego lub klonu srebrzystego
b)    65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c)    50 cm i w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3a) drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność  osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
3b) drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
4)    drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach,
5)    drzewa lub krzewy owocowe.

 • W przypadku osób fizycznych ( pkt. 3a ), właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu gminy zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a)     80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego lub klonu srebrzystego
b)    65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c)    50 cm i w przypadku pozostałych gatunków drzew;

 • Organ gminy w terminie 21 dni od  dnia zgłoszenia dokonuje oględzin w terenie;
 • Po dokonaniu oględzin w terminie 14 dni organ gminy może wnieść sprzeciw.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
     

 

Pliki do pobrania

 • Wniosek o zezwolenie

  Pobierz
 • Zgłoszenie

  Pobierz