Usługi opiekuńcze

uslugi-opiekuncze_b.jpg
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r, poz. 163) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r, poz 823) oraz Uchwały Rady Gminy Tereszpol z dnia 16 listopada 2012r w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowietego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania.
 
Art. 50. Usługi opiekuńcze
1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
5. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
6. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Źródło: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Publikacja: 9 kwietnia 2015 r.
 
Tabele odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania przyjętych Uchwałą Nr XXIII/110/12 Rady Gminy Tereszpol z dnia 16 listopada 2012 r.
Tabela nr. 1
 
Dochód na osobę samotnie gospodarującą z kryterium
dochodowym określonym w art. 8 ust. 1 pkt 1,2
w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz.U. z 2012 r. Nr 135 poz. 823)
Dochód w % do kryterium dochodowego
osoby samotnie gospo-darującej 
Odpłatność w % 
Opłata za jedną
godzinę usługi 

Poniżej 542,00

0

0

0

542,00 - 704,60

100% - 130%

10%

0,61

704,61 – 813,00

130% - 150%

20%

1,22

813,01 – 975,60

150% - 180%

30%

1,83

975,61 – 1084,00

180% - 200%

40%

2,44

1084,01 – 1380,80

200% - 240%

50%

3,05

1380,81 – 1517,60

240% - 280%

60%

3,66

1517,61 – 1734,40

280% - 320%

70%

4,27

1734,41 – 1951,20

320% - 360%

80%

4,88

1951,21 – 2168,00

360% - 400%

90%

5,49

Powyżej 2168,00

Powyżej 400%

100% 6,10


Tabela nr. 2

Dochód na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1,2 ustawy
z dnia 12 marca 2004r  w sprawie zweryfikowania kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej (Dz.U. z 2012 r. Nr 135 poz. 823)
Dochód w % do kryterium dochodowego
osoby w rodzinie 
Odpłatność w % 
Opłata za jedną
godzinę usługi 

Poniżej 456,00

0

0

0

456,01 – 592,80

100% - 130%

10%

0,61

592,81 – 684,00

130% - 150%

20%

1,22

684,01 – 820,00

150% - 180%

30%

1,83

820,81 – 912,00

180% - 200%

40%

2,44

912,01 – 1094,40

200% - 240%

50%

3,05

1094,41 – 1276,80

240% - 280%

60%

3,66

1276,81 – 1459,20

280% - 320%

70%

4,27

1459,21 – 1641,60

320% - 360%

80%

4,88

1641,61 – 1824,00

360% - 400%

90%

5,49

Powyżej 1824,00

Powyżej 400%

100% 6,10

 

Pliki do pobrania

  • WNIOSEK

    Pobierz
  • usługi opiekuńcze

    Pobierz