2023 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tereszpol"

Tytuł zadania: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tereszpol”

Źródło dofinansowania i koszt zadania  Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Przewidywana wartość Inwestycji: 6.000.000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego: 300.000,00 zł co stanowi procentowy udział własny 5,00 %

Kwota dofinansowania: 5.700.000,00 zł
 

 

Zakres zadania część 1 Przebudowa asfaltem dróg gminnych na terenie Gminy Tereszpol”, której zakres obejmuje 8 zadań:

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 115193L ul. Polna w m. Tereszpol – Zaorenda na działce o nr 646 od km 0+001,5 do km 0+883
  dł. 881,5mb.
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 115194L łącznik od ul. Szkolnej do ul. Polnej w m. Tereszpol – Zaorenda od km 0+099,5 do km 0+263,5 dł. 164mb.
 3. Przebudowa drogi gminnej nr 109346L Tereszpol-Zaorenda – Szozdy na odcinku od km 1+735 do km 2+715 dł. 980mb.
 4. Przebudowa drogi gminnej nr 115197L w m. Tereszpol – Zaorenda (przy ul. Kolejowej) od km 0+013 do km 0+249 dł. 236mb.
 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lipowiec (obok stadionu) od km 0+008,5 do km 0+208,5 dł. 200mb.
 6. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Tereszpol – Zygmunty na dz. nr 1055/3 od km 0+099 do km 0+183 dł. 84mb.
 7. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Tereszpol – Zygmunty na dz. nr 1056 i 394 od km 0+003 do km 0+337 dł. 334mb.
 8. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Tereszpol – Zygmunty na dz. nr 344 od km 0+002,5 do km 0+109 dł. 106,5mb.

Łączna długość przebudowywanych dróg to: 2986 mb.

Część 2: „Przebudowa kruszywem dróg gminnych na terenie Gminy Tereszpol której zakres obejmuje 17 zadań :

 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr 1069 w m. Tereszpol – Zaorenda od km 0+001,5 do km 0+501,5 dł. 500mb,
 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr 1069 w m. Tereszpol – Zaorenda od km 0+501,5 do km 1+186,5 dł. 685mb,
 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr 1483 w m. Tereszpol – Zaorenda od km 0+002 do km 0+358 dł. 356mb,
 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr 1483 i 1754 w m. Tereszpol – Zaorenda od km 0+358 do km 0+900 dł. 542mb,
 5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr 882 w m. Tereszpol – Zaorenda od km 1+061 do km 1+244 dł. 183mb,
 6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr 915 w m. Tereszpol – Zaorenda od km 0+000 do km 0+555 dł. 555mb,
 7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr 1184 w m. Tereszpol – Zaorenda od km 0+555 do km 1+496 dł. 941mb,
 8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr 1598 w m. Tereszpol – Zaorenda od km 0+002 do km 0+357 dł. 355mb,
 9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr 1597 w m. Tereszpol – Zaorenda od km 0+357 do km 0+709 dł. 352mb,
 10. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr 1719 w m. Tereszpol – Zaorenda od km 0+709 do km 0+992 dł. 283mb,
 11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr 1185 w m. Tereszpol – Zaorenda od km 0+191 do km 1+171 dł. 980mb,
 12. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr 1185 w m. Tereszpol – Zaorenda od km 1+171 do km 2+121 dł. 950mb,
 13. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr 1185 w m. Tereszpol – Zaorenda od km 2+121 do km 2+681 dł. 560mb,
 14. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr 1185 w m. Tereszpol – Zaorenda od km 2+681 do km 3+176 dł. 495mb,
 15. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr 1712 w m. Tereszpol – Kukiełki od km 0+350 do km 1+320 dł. 970mb,
 16. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr 1712 w m. Tereszpol – Kukiełki od km 1+320 do km 1+842 dł. 522mb,
 17. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr 1609 w m. Tereszpol – Kukiełki od km 0+000 do km 0+818 dł. 818mb.

Łączna długość przebudowywanych dróg to: 10 047 mb.

część 3 – Przebudowa dróg w zakresie budowy chodników na terenie Gminy Tereszpol”, której zakres obejmuje dwa zadania:

 1. Przebudowa drogi powiatowej 2919L Gorajec – Tarnowola w zakresie budowy chodnika w m. Tereszpol-Kukiełki.
 2. Przebudowa drogi powiatowej 2919L Gorajec – Tarnowola w zakresie budowy chodnika w m. Tereszpol-Kukiełki

Łączna długość przebudowywanych dróg wynosi 1356mb.

część 4 – Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie Gminy Tereszpol”, której zakres obejmuje trzy zadania:

 1. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego LED przy drodze gminnej 109 361 L.
 2. Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 2947L
  Szozdy - Tereszpol-Kukiełki.
 3. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego LED przy gminnej ul. Polna oraz łączni przy stadionie sportowym.

Łączna długość budowanej linii kablowej wynosi 3 368 m.

 

2022-2024- „Przebudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia w Tereszpolu-Zaorendzie”

Tytuł zadania: „Przebudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia w Tereszpolu-Zaorendzie”

Źródło dofinansowania i koszt zadania: Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Koszt zadania to 2 460 000 PLN

Zakres zadania: Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku po byłym Ośrodku Zdrowia realizowaną poprzez zmianę układu funkcjonalno-użytkowego, z dostosowaniem do funkcji Poradni Rehabilitacyjnej (parter) oraz pomieszczeń wielofunkcyjnych na rzecz osób w wieku senioralnym, niepełnosprawnych i aktywacji osób wykluczonych społecznie (piętro). Na parterze zaprojektowano trzy pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych a działalność prowadzona na piętrze łączy cele społeczne, gospodarcze oraz wspiera osoby zagrożone wykluczeniem.

2022 - Projekt „Pod biało-czerwoną” w gminie Tereszpol

2022 - Projekt „Pod biało-czerwoną” w gminie Tereszpol

11 listopada dokonano pierwszego wciągnięcia flagi narodowej na maszt zamontowany przy Urzędzie Gminy Tereszpol. Sfinansowano go ze środków rządowych w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”, pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego.

 

Tytuł zadania: Celem projektu jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
Źródło dofinansowania i koszt zadania : Zadanie Projekt „Pod biało-czerwoną” zostało w całości sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Województwo Podkarpackie ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup masztu i flagi oraz instalacji w ramach II etapu Projektu „Pod biało-czerwoną”. Wartość zrealizowanych prac i zakupionych materiałów to kwota 7900 zł. 
Zakres zadania: Zadanie polegało na zakupie masztu i flagi oraz jej instalacji przy budynku Urzędu Gminy Tereszpol w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”.

 

 

Galeria zdjęć

2022 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2947L Zwierzyniec-Tereszpol

Tytuł zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2947L Zwierzyniec-Tereszpol
Źródło dofinansowania i koszt zadania : Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowity koszt zadania 4 572 683,43 zł, udział Powiatu Biłgorajskiego wynosi 1 050 738,74 zł, udział Gminy Tereszpol wynosi 1 050 738,74 zł, udział z budżetu państwa 2 471 205,95 zł.
Zakres zadania: Przebudowa dotyczy odcinka drogi w km 5+305 – 8+239,7, obejmuje wykonanie następujących robót:
roboty rozbiórkowe, przebudowę i wzmocnienie istniejącej podbudowy jezdni, wykonanie poszerzeń jezdni, remont i
oczyszczenie istniejącego przepustu, wykonanie peronów (zatok) przy przystankach, utwardzenie zjazdów, oczyszczenie rowów przydrożnych, umocnienie poboczy kruszywem, wykonanie chodników, wykonanie elementów stałej organizacji
ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) wraz z oświetleniem przejść dla pieszych.

Galeria zdjęć

2022 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tereszpolu-Kukiełkach

Tytuł projektu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1712 w Tereszpolu-Kukiełkach.
Źródło dofinansowania: Dofinansowano ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego, którego dysponentem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.
Łączny koszt zadania: 229143,38zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamliwego oraz nawierzchI z mieszanek mineralno-bitumicznych (asfaltowych) wraz z umocnieniem poboczy.

Galeria zdjęć

2022 - Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2919 L w miejscowości Tereszpol-Zygmunty

Tytuł zadania: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2919 L w miejscowości Tereszpol-Zygmunty.
Źródło dofinansowania i koszt zadania : Środki budżetu gminy ponad 204 tyś. zł. Środki z budżetu powiatu biłgorajskiego 150 tyś zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu chodnika o długości 625 mb, budowie cieków podchodnikowych, instalacji barierek, wydłużenia przepustu pod drogą powiatową.

Galeria zdjęć

2021 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tereszpolu-Zaorendzie

Tytuł projektu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr: 1946 w Tereszpolu-Zaorendzie.
Źródło dofinansowania: Dofinansowano ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego, którego dysponentem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.
Łączny koszt zadania: 186 455,86 zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamliwego oraz nawierzchi z mieszanek mineralno-bitumicznych (asfaltowych) wraz z umocnieniem poboczy.

Galeria zdjęć

2021 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109357L w m. Lipowiec

2021 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109357L w m. Lipowiec

Informacja o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego:

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych
Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 109357L w m. Lipowiec"
Kwota dofinansowania: 562 594,00 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 1 271 946,48 zł.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego i turystycznego Gminy Tereszpol.

Planowane efekty: Przebudowa drogi na odcinku 980mb klasy L, przekroju drogi 1x2, szerokości pasa ruchu 2,5mb, wraz z chodnikiem długości 100 mb oraz nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o 5 391m2 , jak i również powierzchniowe odwodnienie drogi do rowów.

Galeria zdjęć

2021 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109357L w m. Lipowiec

	2021 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109357L w m. Lipowiec

Tytuł projektu: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109357L w m. Lipowiec
Źródło dofinansowania: RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCG.
Łączny koszt zadania: 1 125 189,63 zł. w tym środki Funduszu Dróg Samorządowych 500 000,00 zł.
Zakres zadania:  Przebudowa drogi na odcinku 980mb klasy L, przekroju drogi 1x2, szerokości pasa ruchu 2,5mb, wraz z chodnikiem długości 100 mb oraz nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o 5 391m2 , jak i również powierzchniowe odwodnienie drogi do rowów.

Galeria zdjęć

2020 - Budowa chodnika w miejscowości Panasówka

Tytuł projektu: Budowa części chodnika w miejscowoći Panasówka przy drogdze powiatowej
Źródło dofinansowania: Środki z programu chodnikowego powiatu biłgorajskiego w kwocie ponad 150 tyś. zł.
Łączny koszt zadania: około 360 tyś zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie chodnika z kostki brukowej na odcinku 659mb oraz profilowaniu rowów odwadniających. 

Galeria zdjęć

2019 - Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA

Tytuł projektu: Budowa otwartej strefy aktywności OSA w miejscowości Tereszpol-Zaorenda.
Źródło dofinansowania: Dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie około 50 tyś. zł.
Łączny koszt zadania: około 103 tyś zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie siłowni plenerowej składającej się z 6 urządzeń, strefy relaksu pinkpong i piłkarzyki oraz placu zabaw składającego się z trzech zestawu urządzeń.

2019 - Przebudowa ulic gminnych: Leśna, Kolejowa i Piaskowa w miejscowości Tereszpol-Zaorenda

Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych nr: 109352L ul. Leśna, nr: 109359L ul. Piaskowa, nr: 109354L ul. Kolejowa, w miejscowości Tereszpol-Zaorenda.
Źródło dofinansowania: Dofinansowano ze środków państwowych funduszy celowych w kwocie ponad 175 tyś. zł.
Łączny koszt zadania: ponad 302 tyś zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamliwego oraz nawierzch z mieszanek mineralno-bitumicznych (asfaltowych) wraz z umocnieniem poboczy. Wykonano instalacją oznakowania pionowego i poziomego.

2019 - Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych w miejscowości Tereszpol-Kukiełki

Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych w miejscowości Tereszpol-Kukiełki
Źródło dofinansowania: Dofinansowano ze środków województwa lubelskiego FOGR w kwocie 78 tyś. zł.
Łączny koszt zadania: około 159 tyś zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamliwego oraz nawierzch z mieszanek mineralno-bitumicznych (asfaltowych) wraz z umocnieniem poboczy. 

2019 - Budowa chodnika w miejscowości Tereszpol-Zygmunty

Tytuł projektu: Budowa części chodnika w miejscowoći Tereszpol-Zygmunty przy drogdze powiatowej
Źródło dofinansowania: Środki z programu chodnikowego powiatu biłgorajskiego w kwocie ponad 58 tyś. zł.
Łączny koszt zadania: około 131 tyś zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie chodnika z kostki brukowej na odcinku 348mb, profilowaniu rowów odwadniających oraz przebudowie przepustów odwadniających na drogach gminnych. 

Galeria zdjęć

2018 - Przebudowa drogi gminnej nr 109351L klasy L lokalna w m. Tereszpol-Zygmunty

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 109351L klasy L lokalna w m. Tereszpol-Zygmunty
Źródło dofinansowania: Środki Rządu Rzeczpospolitej Polskiej - 80%, środki budżetu Gminy Tereszpol - 20%.
Łączny koszt zadania: około 266 505,82 zł. w tym środki dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubelskiego w 2018 roku na zadanie w ramach Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wymianie przepustów drogowych, wykonaniu warstwy profilująco-wyrównawczej z kruszywa, oczyszczeniu nawierzchni, ułożeniu wasrtwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz utwardzeniu poboczy kruszywem. 

Galeria zdjęć

2018 - Przebudowa ul. szkolnej w Tereszpolu-Zaorendzie

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 109349L od km 0+003 do km 0+652 w miejscowości Tereszpol-Zaorenda
Źródło dofinansowania: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Łączny koszt zadania: około 582 tyś. zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni na odcinku ponad 600 mb, wykonaniu miejsc parkingowych i przebudowie zatoczki autobusowej przy szkole w Tereszpolu-Zaorendzie, wykonaniu parkingów przy remizie OSP i stadionie.

Galeria zdjęć

2018 - Zadrzewienia i zakrzewienia placów i parkingów na terenie Gminy Tereszpol

Tytuł projektu:  Zadrzewienia i zakrzewienia placów i parkingów na terenie Gminy Tereszpol 2018 
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy 3 000 tyś. zł., środki z WFOŚ w Zamościu 2 999,25 tyś. zł. 
Koszt zadania: 5 999,25 tyś. zł. 
Zakres zadania: Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenów zielonych takich jak place przy budynkach, parkingi oraz miejsca rekreacyjne.

W 2018 roku nasadzeń dokonano w takich miejscach jak: skarpa przy MOR obok Urzędu Gminy, skarpa przy świetlicy wiejskiej w Tereszpolu-Zygmuntach, teren przy Bibliotece Publicznej w Tereszpolu-Zaorendzie, teren przy parkingu obok stadionu w Tereszpolu-Zaorendzie, teren przy remizoświetlicy w Tereszpolu-Kukiełkach.

Galeria zdjęć

2018 - Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Tereszpol-Zaorenda

Tytuł projektu: Modernizacja drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych w miejscowości Tereszpol-Zaorenda na działkach o nr ewid. 1767 i 1886 o łącznej długości 768mb
Źródło dofinansowania: Środki FOGR - 80 tyś. zł., środki budżetu Gminy Tereszpol - 47 tyś zł.
Koszt zadania: ponad 127 tyś. zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu warstwy profilująco-wyrównawczej z kruszywa, oczyszczeniu nawierzchni, ułożeniu wasrtwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz utwardzeniu poboczy kruszywem. 

Galeria zdjęć

2017 - Przebudowa drogi gminnej

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej ponad torami
Źródło dofinansowania: Środki FOGR - 50 tyś. zł., środki budżetu Gminy Tereszpol - 70 tyś zł.
Koszt zadania: około 120 tyś. zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej o szerokości 3,5 mb i odcinku 0,6 km. 

Galeria zdjęć

2017 - Budowa drogi powiatowej Bukownica Mała - Wolaniny

Tytuł projektu: Budowa drogi powiatowej Bukownica Mała - Wolaniny
Źródło dofinansowania: Środki Funduszu Leśnego, środki powiatu biłgorajskiego, środki budżetu Gminy Tereszpol - 33 tyś zł.
Koszt zadania: ponad ... tyś. zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie nowej ponad 3 km drogi o nawierzchni  asfaltowej  której zakres obejmował poszerzenie pasa drogowego wraz z wydzieleniem i wykupem sąsiednich działek na terenie Gminy Tereszpol i Gminy Biłgoraj pod Zarządem Dróg Powiatowych w Biłgoraju

Galeria zdjęć

2017- Przebudowa drogi powiatowej nr 2946L Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2946L Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród
Źródło dofinansowania: Środki Funduszu Leśnego, środki powiatu biłgorajskiego, środki budżetu Gminy Tereszpol - 80 tyś zł.
Koszt zadania: ponad ... tyś. zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na przebudowie ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej  nr 2946L Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród położonej na terenie gminy Tereszpol, Józefów, Krasnobród, w zarządzie dróg powiatu biłgorajskiego i zamojskiego na odcinku ponad 9 km..

Galeria zdjęć

2017 - Budowa chodnika w miejscowości Panasówka przy drodze wojewódzkiej 858

Tytuł projektu: Budowa chodnika w miejscowości Panasówka przy drodze wojewódzkiej 858
Źródło dofinansowania: Środki ZDW w Lublinie, środki budżetu Gminy Tereszpol - 47 tyś zł.
Koszt zadania: ponad 70 tyś. zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie chodnika o długości około 200 mb, budowie oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem jako poprawa bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej.

Galeria zdjęć

2017 - Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Tereszpol

Tytuł projektu:  Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Tereszpol w poszczególnych miejscowościach: Szozdy, Tereszpol-Kukiełki, Tereszpol-Zaorenda, Lipowiec, Tereszpol-Zygmunty 
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy 3 tyś. zł., środki z WFOŚ w Zamościu 2,5 tyś. zł. 
Koszt zadania: 5,5 tyś. zł. 
Zakres zadania: Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenów zielonych takich jak parkingi, zatoczki, przystanki autobusowe oraz miejsca rekreacyjne.

Galeria zdjęć

2017 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szozdy

Tytuł projektu: Przebudowa drogi na odcinku 1600 mb wraz z mijankami 
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy 178 tyś. zł., pozostałe środki to środki zewnętrzne.
Koszt zadania: 357 000,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na remoncie nawierzchni asfaltowej o długości ponad 1600 mb.

Galeria zdjęć

2017 - Budowa drogi leśnej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukownica

Tytuł projektu: Budowa drogi leśnej Bukownica Margole
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy 3,5 tyś. zł., pozostałe środki to środki zewnętrzne.
Koszt zadania: 00,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na remoncie nawierzchni asfaltowej o długości ponad 0,4 km oraz budowie drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku około 9 km.

Galeria zdjęć

2016 - Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Szozdy

Tytuł projektu: Przebudowa drogi na odcinku 900 mb wraz z zatoką autobusową  i chodnikiem 
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy 50% - 156 tyś. zł., środki powiatu biłgorajskiego 50% - 156 tyś. zł.
Koszt zadania: 312 000,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na remoncie nawierzchni o długości ponad 900 mb, wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem. Dodatkowo wykonano zjazdy na drgi gminne.

Galeria zdjęć

2016 - Budowa drogi w miejscowości Lipowiec

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej na trasie Lipowiec – droga wojewódzka nr 858
Źródło dofinansowania: Środki PROW 66,66% - 534 tyś. zł., środki powiatu biłgorajskiego - 245 tyś. zł., środki budżetu Gminy Tereszpol - 277 tyś zł.
Koszt zadania: ponad 1 056  tyś. zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na remoncie nawierzchni o długości ponad 5 km, budowie chodnika na odcinku 1,3 km, przebudowie  skrzyżowania w miejscowości Lipowiec, przebudowie drogi gminnej na odcinku 0,1 km, budowie zatok, parkingów: przy szkole i remizie OSP, wymianie przepustów drogowych wyłożenie rowów odwadniających korytami betonowymi.

Galeria zdjęć

2016 - Zakończenie budowy drogi dojazdowej w Tereszpolu-Kukiełkach

Tytuł projektu: „Budowa drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych II i III - Etap”
Źródło dofinansowania: Dotacja celowa ze środków budżetu województwa lubelskiego FOGR.
Koszt zadania: 258 000,00 zł, Wysokość dofinansowania: 120 000,00 zł,
Zakres zadania: Droga z kostki brukowej o grubości 8 cm, szerokości 3 m i długości 0,45 km.

 

Galeria zdjęć

2015 Szkolenie specjalistyczne pracowników Urzędu Gminy

Tytuł projektu: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi pakietu MS Office 2010”
Źródło dofinansowania: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju.
Koszt zadania:  .  
Zakres: Podniesienie kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy Tereszpol 

Galeria zdjęć

2015 - Miejsce Obsługi Rowerowej

Tytuł projektu: „Budowa miejsca obsługi rowerowej na trasie szlaku GreenVelo”
Źródło dofinansowania: Środki budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Koszt zadania: 50 000,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie wiaty wraz z tablicą informacyjną.

Galeria zdjęć

2015 - Chodnik Tereszpol-Zaorenda

Tytuł projektu: „Budowa chodnika w miejscowośći Tereszpol-Zaorenda”
Źródło dofinansowania: ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 .
Koszt zadania: 84 000,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie chodnika przy drodze powiatowej wraz z rowami odwadniającymi i zjazdami na posesje.

Galeria zdjęć

2023- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tereszpol

 

Tytuł zadania:  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tereszpol"

Źródło dofinansowania i koszt zadania  Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 1. W ramach zadania wykonana zostanie:
  1. Termomodernizacja budynku Kultury i Sportu w Tereszpolu-Zaorendzie.
  2. Termomodernizacja budynku socjalno-gospodarczego przy Urzędzie Gminy Tereszpol.
  3. Termomodernizacja budynku socjalno-technicznego
  4. Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy OSP w Tereszpolu-Kukiełkach.
  5. Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy OSP w Lipowcu.
  6. Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy OSP w Szozdach.
  7. Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy OSP w Tereszpolu-Zaorendzie.
  8. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tereszpolu-Zygmuntach.