Gospodarka odpadami

Kontakt:
Gospodarka odpadami
ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda

e-mail: gmina@tereszpol.pl
tel. 84 687 60 05

Gospodarka odpadami
Monika Gruszczyńska
Pracownik merytoryczny Monika Gruszczyńska tel. 84 687 66 41 e-mail: mgruszczynska@tereszpol.pl Gospodarka odpadami

INFORMACJE

 

2020 01 01
Od dnia 1 lipca 2016 roku obowiązują nowe terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tereszpol a mianowicie  (§1 uchwały Rady Gminy Tereszpol Nr XIX/100/16):

 

"Właściciele nieruchomośći położonych na terenie Gminy Tereszpol zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w każdym roku raz na kwartał kalendarzowy, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendzrzowe z danego kwartału, w następujących terminach: 

 • za I kwartał do 15 marca
 • za II kwartał do 15 maja
 • za III kwartał do 15 września
 • za IV kwrtał do 15 listopada.

 

2020 01 01
Od dnia 1 lipca 2015 r. uległy zmianie opłata, termin oraz metoda płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym każdy właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości zamieszkałej z terenu gminy Tereszpol zobowiązany jest na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) złożyć nową deklarację. Druki deklaracji dostępne są w pliku poniżej, w Urzędzie Gminy pok. nr 14 lub u sołtysa.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

ul. Szkolna 44

23-407 Tereszpol

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze PGO pod nr. tel. (84) 600-33-12 lub Urzędzie Gminy pod nr. tel. (84) 687-66-41

 

WAŻNE!!!

PSZOK nie przyjmuje:

 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • odpadów zawierających azbest,(np. eternit), papę, smołę, asfalt
 • zmieszanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • szyb samochodowych,
 • opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych
 • szkła zbrojonego i hartowanego,
 • części z demontażu pojazdów samochodowych!,
 • sprzęt budowlany
 • urządzenia przemysłowe
 • płytki ceramiczne tapety
 • korzenie, karpy, grube gałęzie
 • padłych zwierząt,
 • niemożliwych do zidentyfikowania odpadów niebezpiecznych.
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji  znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
 • inne np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, chemiczne, odczynniki chemiczne
 • odpadów nie znajdujących się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

 

PSZOK przyjmuje:

 • tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe  (plastikowe butelki po napojach, worki foliowe i torby reklamowe, folie, opróżnione kubki po produktach mlecznych - z opakowań należy oderwać „sreberka” tj. aluminiowe zamknięcia jogurtów, serków itp., opakowania po płynach do mycia naczyń, szamponach, środkach czyszczących, kosmetykach, kartony po mleku i sokach),
 • opakowanie ze szkła białego i kolorowego  (opróżnione z resztek butelki i słoiki bez wieczek),
 • papier i tektura (gazety, czasopisma, prospekty, książki, katalogi, tektura, worki papierowe, opakowania z papieru i tektury),
 • odzież i tekstylia (użyta odzież,  pościel, dywany),
 • zużyte żarówki i świetlówki,
 • zużyty sprzęt elektryczni i elektroniczny (sprzęt RTV/AGD),
 • chemikalia i środki ochrony roślin i opakowania po nich (pozostałości farb, tuszy, klejów oraz opakowania zanieczyszczone tymi substancjami, rozpuszczalniki do farb i lakierów),
 • zużyte baterie i akumulatory
 • odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • przeterminowane leki
 • odpady wielkogabarytowe (stare meble, np. szafy, stoły, kanapy, wykładziny, dywany, krzesła, fotele w tym nieuszkodzona ceramika sanitarna),
 • odpady budowlane  i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych,
 • zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
 • odpady budowlane posegregować na gruz betonowy i ceglany
 • styropian opakowaniowy oddzielnie i styropian budowlany oddzielnie (nie mieszać!)

 

ZAPAMIĘTAJ!

Pracownik ma prawo odmówić przyjęcia odpadów do PSZOK w przypadku, gdy:

 1. Dostarczone odpady pochodzą spoza gminy Tereszpol
 2. Dostarczone odpady są niezgodne z kategorią odpadów przyjmowanych przez PSZOK.
 3. Dostarczono odpady nieposegregowane.
 4. Ilość i/lub rodzaj odpadów wskazują, iż mogą one pochodzić z działalności gospodarczej.
 5. Dostarczający odpady odmówił samodzielnego wyładunku i umieszczenia odpadów w odpowiednich urządzeniach lub pojemnikach.
 6. Nie ma możliwości identyfikacji dostarczonych odpadów.
 7. Przyjęcie odpadów może zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi lub jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Pliki do pobrania

 • Wzór przelewu opłaty za śmieci

  Pobierz
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

  Pobierz
 • Obowiązek informacyjny - klauzula RODO

  Pobierz
 • Zasady segregacji odpadów komunalnych - prezentacja Ministerstwa Środowiska

  Pobierz
 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od X 2020 do XII 2021 roku

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2018 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2017 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2016 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2015 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2014 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2013 r.

  Pobierz
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku 2016

  Pobierz
 • Metoda oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami

  Pobierz
 • Poziomy odzysku i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Tereszpol

  Pobierz
 • Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Tereszpol oraz msc. zagosp. tych odpadów

  Pobierz
 • Rejestr Działalności Regulowanej

  Pobierz
 • Oferta punktu zbierania odpadów rolniczych

  Pobierz