Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016              

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała Nr VIII/29/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.            

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji z terenu gminy, zajmujący się m.in. problematyką przemocy w rodzinie tj.:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tereszpolu-Zaorendzie,
 • Komisariatu Policji w Józefowie,
 • Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukiełkach,
 • Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie,
 • Szkoły Filialnej w Lipowcu,
 • Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tereszpolu-Zaorendzie,

Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842).