Zespół pracowników Urzędu Gminy

mgr Piotr Godzisz
Podinspektor ds. informatyki mgr Piotr Godzisz tel. 84 687 66 44 e-mail: pgodzisz@tereszpol.pl ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Godziny przyjęć:
Od poniedziałku do piątku
8:00 - 15:00
Urząd Gminy Tereszpol

Informacje

Ukończył studia zawodowe 3-letnie na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji na Wydziale Zarządzania i Administracji kierunek ekonomia oraz ma Wydziale Administracyni-Informatycznym  kierunek informatyka i ekonometria.

Zakres zadań i obowiązków:

W zakresie obsługi informatycznej i ochrony danych osobowych:

 • Administrowanie i zarządzanie systemem informatycznym, w szczególności serwerem i siecią komputerową oraz zapewnienie sprawnego działania tych urządzeń,
 • Organizacja systemu teleinformatycznego i realizacja zadań z zakresu świadczenia elektronicznych usług publicznych, w szczególności poprzez wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
 • Rozpoznanie potrzeb oraz organizowanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania,

 • Instalowanie sprzętu i oprogramowania oraz zapewnienie sprawnego ich działania, także poprzez: zapewnienie nadzoru autorskiego nad programami, odnawianie oprogramowania antywirusowego,
 • Natychmiastowe reagowanie na wszelkie zgłaszane usterki w sprzęcie komputerowym,
 • Konserwacja i dbanie o czystość sprzętu komputerowego,
 • Udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom Urzędu Gminy w zakresie posługiwania się programami,
 • Przechowywanie dokumentacji sprzętu komputerowego, gwarancji, programów itp.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów. Opracowywanie, aktualizacja oraz stosowanie zasad ochrony danych i systemów.
 • Tworzenie kopii zapasowych katalogu komputerowego Urzędu Gminy  na serwerze  i na poszczególnych stanowiskach w referatach,  a w razie potrzeby również na innych nośnikach,
 • Zapewnienie dostępu do Internetu i poczty elektronicznej na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy ,
 • Opieka i nadzór nad wdrażanymi systemami , konsultowanie zmian w oprogramowaniu oraz kontakty z autorami oprogramowania,
 • Kontrolowanie, modyfikacja oraz aktualizacja zabezpieczeń informatycznych,
 • Zabezpieczenie sieci komputerowej oraz poczególnych stanowisk przed ingerencją osób nieupoważnionych oraz zapewnienie ochrony przed wirusami komputerowymi,
 • Przydzielanie i konfiguracja kont pocztowych pracownikom urzędu.
 • Współuczestnictwo w określaniu kierunków i sposobu informatyzacji Urzędu Gminy oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy,
 • Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnych projektów informatycznych i wymiany danych,
 • Prowadzenie biuletynu informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 8 października 2001 r.  ( Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
 • Prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,
 • Przygotowywanie upoważnień do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład do przetwarzania danych osobowych,
 • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EZD),
 • Zarządzanie działaniem elektronicznej skrzynki podawczej ,
 • Odpowiedzialność za wykorzystywanie programów komputerowych w Urzędzie Gminy zgodnie z posiadanymi licencjami,
 • Ewidencjonowanie sprzętu i oprogramowania, dysponowanie nimi oraz ocena celowości i stopnia wykorzystania.
 • Prowadzenie kompleksowej inwentaryzacji sprzętu komputerowego będącego w Urzędzie Gminy , programów, haseł i zabezpieczeń,
 • Sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji zadań w zakresie informatyzacji.

W zakresie promocji i integracji europejskiej:

 • Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o Gminie.
 • Promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego, społecznego i turystycznego Gmin.,
 • Prowadzenie strony internetowej gminy www.tereszpol.pl.
 • Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o Unii Europejskiej.   

W zakresie zwrotu podatku akcyzowego:

 • Przyjmowanie  wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej  od producentów rolnych  według procedury określonej w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379 z póżn. zm.)
 •  Wystawianie decyzji o zwrot podatku zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy, przedłożenie Wójtowi do zatwierdzenia i  dostarczenie w terminie producentowi rolnemu.
 • Sporządzanie wniosku do właściwego miejscowo wojewody o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. ( Dz.U. Nr 160, poz. 1132 )
 • Przekazanie ( wypłata)   producentowi rolnemu ( wnioskodawcy)  należnego zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji zgodnie z ustawowymi terminami.
 • Sporządzanie okresowych i rocznych   rozliczeń dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku.
 • Sporządzanie okresowych i rocznych  sprawozdań rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku.
 • Sporządzanie  zbiorczych okresowych i rocznych  rozliczeń z dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku.
 • Sporządzanie  zbiorczych okresowych i rocznych  sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji wypłat zwrotu podatku.
 • Upoważnienie do posługiwania się pieczęcią  na fakturach VAT o następującym brzmieniu: „ przyjęto w dniu ………do zwrotu części podatku akcyzowego”.
 • Prowadzenie rejestrów wszystkich spraw załatwianych zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 • Przekazywanie akt własnych do Archiwum Zakładowego i prowadzenie zbioru protokołów zdawczo – odbiorczych.