Zespół pracowników Urzędu Gminy

Andrzej Mazurek
Kierownik referatu inwestycyjnego, zamówień publicznych Andrzej Mazurek tel. 84 687 66 47 e-mail: amazurek@tereszpol.pl ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Godziny przyjęć:
Od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
Urząd Gminy Tereszpol

Zakres zadań i obowiązków:

W zakresie inwestycji:

 • prowadzenie spraw inwestycyjnych w gminie.
 • przygotowywanie i realizacja inwestycji z zakresu wyposażenia w infrastrukturę techniczną /drogi, kanalizacja sanitarna, wodociągi, oświetlenie uliczne/ terenów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe i inne.
 • przygotowywanie i realizacja inwestycji drogowych w zakaresie budowy i przebudowy istniejących dróg gminnych.

 

 • poszukiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowania planowanych i prowadzonych inwestycji z funduszy unijnych.
 • pozyskiwanie środków finansowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacje, pożyczki, kredyty Nar. Fund. Ochr. Środ. i Woj. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodn.
 • sporządzanie wniosków przy ubieganiu się o środki z funduszy unijnych i funduszy krajowych na prowadzenie inwestycji.
 • udział przy odbiorze końcowym i rozliczeniu wykonanego zadania, przekazywanie dokumentacji do księgowości.
 • bieżące sprawdzanie prowadzonych inwestycji w zakresie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową.
 • współpraca  z referatem księgowo-podatkowym w zakresie planowania inwestycji komunalnych i rozliczenia projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych.

W zakresie planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej:

 • realizowanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a zwłaszcza:
 • prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • opracowywanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wydawanie decyzji w sprawach lokalizacji        inwestycji   celu publicznego,
 •  prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,
 • analiza aktualności miejscowych planów i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz wniosków w sprawie sporządzania lub zmian planów miejscowych i studium oraz przedkładanie Radzie Gminy,
 • prowadzenie rejestru wniosków do zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów,
 • wydawanie zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu działek w miejscowych planach,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla realizacji inwestycji i prowadzenie rejestru,
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi w tym projektowanie przebiegu dróg, budowa, modernizacja, ochrona dróg.
 • nadzór nad utrzymaniem dróg gminnych, stanem technicznym tych dróg, kontrola oznakowania poziomego i pionowego oraz utrzymaniem zimowym, zwalczanie klęsk żywiołowych.
 • organizowanie remontów dróg gminnych i lokalnych.
 • nadzór w zakresie zabezpieczenia dostaw energii  elektrycznej, konserwacją i oświetleniem ulicznym, zabezpieczenia dostaw gazu, dostarczaniem wody i odbiorem ścieków, telefonizacją wsi, gazyfikacją wsi oraz konserwacją i oświetleniem ulicznym.

Wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska:

 • opracowanie gminnego programu ochrony środowiska,
 • opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,
 • wstrzymywanie użytkowania instalacji i urządzeń w przypadkach nieprzestrzegania ustaleń określonych w decyzji – ograniczania uciążliwości powodowanych przez urządzenia techniczne wykazane przez osoby fizyczne,
 • planowanie i przestrzeganie wykorzystania gminnego funduszu ochrony środowiska na cele służące ochronie środowiska, przyrody, gospodarki wodnej,
 • nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
 • sporządzanie informacji o substancjach stwarzających zagrożenie,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 • opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin.

Realizowanie zadań wynikających z ustawy o odpadach:

 • opracowanie programu gospodarki odpadami w gminie,
 • nadzorowanie wykonywania zadań wynikających z gminnego programu w zakresie działalności zbierania, odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów niekomunalnych,
 • wydawanie nakazów w sprawie usuwania odpadów składowanych w miejscach do tego nie przeznaczonych,
 • rozstrzyganie spraw związanych ze zmianami stanu wody na gruncie i odprowadzaniu wód i ścieków na grunty sąsiednie.

Zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych na stanowisku zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.