Zespół pracowników Urzędu Gminy

mgr Maria Skóra
Sekretarz Gminy mgr Maria Skóra tel. 84 687 66 35 e-mail: sekretarz@tereszpol.pl ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Godziny przyjęć:
poniedziałku - piątku
7:30 - 15:30
Urząd Gminy Tereszpol

Informacje

Ukończyła 5 letnie  magisterskie studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji; Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Ekonomii w zakresie Rachunkowości; Uzyskała certyfikat zawodu Księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów.

Wykonuje zadania: Sekretarza Gminy Tereszpol, prowadzi sprawy kadrowe w Urzędzie Gminy i kierowników jednostek. Udziela się w kulturze.

Podlega bezpośrednio wójtowi gminy. Jest upoważniona do wykonywania zadań z zakresu działań wójta w czasie jego nieobecności.

Zakres uprawnień i obowiązków Sekretarza Gminy:

 • kierowanie bieżącymi sprawami w razie nieobecności Wójta,
 • nadzorowanie działalności Referatu Administracyjno-Organizacyjnego,
 • organizacja pracy biura i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu,
 • prowadzi rejestr wydawanych przez Wójta Gminy pełnomocnictw i upoważnień,
 • dekretowanie korespondencji na poszczególne stanowiska pracy,
 • opracowanie projektu statutu gminy, regulaminu organizacyjnego Urzędu, statutów sołectw, statutów gminnych zakładów i jednostek organizacyjnych ( za wyjątkiem placówek oświatowych) oraz uaktualnianie w miarę potrzeb,
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji naboru na wolne stanowiska urzędnicze, 
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
 • organizowanie służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz  obsługa interesantów  przy przyjmowania skarg i wniosków przez Wójta
 • opracowywanie projektów, zarządzeń, postanowień, umów i innych decyzji,
 • przygotowanie po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem zakresów czynności dla kierowników referatów i jednoosobowych stanowisk pracy,
 • analizuje propozycje zakresów czynności na stanowiskach pracy, które opracowują kierownicy referatów i przedkłada Wójtowi Gminy w tym temacie,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
 • inicjuje i tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
 • prowadzi rejestru szkoleń Pracowników Urzędu,
 • rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
 • prowadzi sprawy kadrowe oraz gospodarkę etatami,
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu oraz w zakresie właściwej realizacji polityki kadrowej i płacowej,
 • dba o przestrzeganie przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy, czasu pracy pracowników Urzędu,
 • nadzorowanie i przestrzeganie przez pracowników Urzędu instrukcji kancelaryjnej,
 • nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli przez pracowników Urzędu,
 • koordynacja i organizacja spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych gminy,
 • zapewnia skuteczny sposób publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
 • wykonuje czynności urzędnika wyborczego,
 • realizuje zadania związane z przygotowanie wyborów i referendów
 • organizowanie i uczestniczenie w kontroli wewnętrznej a zwłaszcza nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników zadań wynikających z zakresu czynności,
 • przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawców,
 • nadzoruje nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy,
 • nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady i Wójta,
 • uczestniczy w obradach sesji Rady Gminy i pracach Komisji Rady Gminy,
 • prowadzi zbiór przepisów prawnych, rejestru uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy oraz innych rejestrów ewidencji postanowień dotyczących Urzędu,
 •  prowadzi rejestr umów,
 • nadzoruje przestrzeganie zasad jawności działań Urzędu,
 • organizuje i nadzoruje nad dostępem do informacji publicznej,
 • podejmuje działania związane z prowadzeniem inwentaryzacji majątku w Urzędzie,
 • dba o należyty wygląd budynku Urzędu oraz jego otoczenia ,
 •  zapewnia ochronę Urzędu, podejmuje czynności związane z zabezpieczeniem przed kradzieżą, włamaniem, pożarem itp.,
 • współpracuje z sołectwami,
 • kontroluje prawidłową pracą kancelarii i archiwum Urzędu,
 • prowadzi ewidencję materiałów pokontrolnych z kontroli Urzędu przez jednostki do tego upoważnione i nadzór nad wykonywaniem zadań i wniosków pokontrolnych,
 • nadzoruje  nad sprawami w zakresie zdrowia, opieki społecznej i kultury,
 • organizuje współpracę z innymi gminami, instytucjami, stowarzyszeniami itp., oraz organizuje i nadzoruje działania związane z promocją Gminy,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
 • nadzoruje i prowadzi dokumentację w zakresie praktyk odbywanych przez studentów,
 • uprawniona jest do podejmowania wszystkich decyzji za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Wójta,