Zespół pracowników Urzędu Gminy

Adam Wolanin
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, oc, ochrony środowiska Adam Wolanin tel. 84 687 66 47 e-mail: awolanin@tereszpol.pl ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Godziny przyjęć:
Od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
Urząd Gminy Tereszpol

Informacje

Wykonuje zadania z zakresu:

 • zadań obronnych;
 • zarządzania kryzysowego;
 • obrony cywilnej;
 • ochrony przeciwpożarowej;
 • ochrony środowiska;
 • oświetlenia dróg, ulic, placów, parkingów;
 • podziału nieruchomości;
 • zabytków na terenie gminy i pomników przyrody

W zakresie zadań obronnych:

 • Opracowanie i utrzymywanie w stałej aktualności : regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas „W” oraz obsady personalnej Urzędu i szczególnego zakresu obowiązków stałej gotowości obronnej państwa, dokumentacji dotyczącej osiągania podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa, planu zapewniającego realizację zestawu zadań przewidzianych do realizacji w procesie podwyższonej gotowości obronnej,dokumentów dotyczących organizacji, uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru, dokumentów organizacyjno – planistycznych w zakresie zapewnienia w czasie wojny warunków funkcjonowania w ustalonym trybie pracy;
 • Opracowanie analiz , sprawozdań i realizacja zadań obronnych dla potrzeb Wojewody.;
 • Organizowanie i prowadzenie działalności kontrolno-rozliczeniowej z realizacji zadań obronnych w tym obrony cywilnej;
 • Planowanie i realizowanie przedsięwzięcia w zakresie szkolenia obronnego.

W zakresie obrony cywilnej należy:

 • Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;
 • Opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej;
 • Opracowywanie i uzgadnianie planów działania;
 • Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
 • Organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;
 • Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
 • Tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
 • Przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
 • Planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
 • Planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
 • Planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
 • Wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy;
 • Zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;
 • Zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,
  a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;
 • Integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
 • Sporządzanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
 • Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;
 • Opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej;
 • Opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań;
 • Współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań;
 • Kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych;
 • Ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;
 • Przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

W zakresie zarządzania kryzysowego:

 • Prowadzenie dokumentacji zespołu reagowania kryzysowego;
 • Przygotowanie projektu gminnego planu reagowania kryzysowego;
 • Prowadzenie spraw z zakresu akcji kurierskiej;
 • Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji, rejestru przedpoborowych i kwalifikacji wojskowej;
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków, cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

Stanowisko realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z ochroną przeciwpożarową, dotyczące w szczególności:

 • Funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy;
 • Ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych członkom OSP;
 • Wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej;
 • Zaświadczeń o potwierdzeniu spełnienia wymagań w zakresie badań lekarskich dla osób kierujących pojazdem uprzywilejowanym OSP.
 • Prowadzenie spaw związanych z ochroną przeciwpożarową w Gminie oraz w budynkach Urzędu Gminy Tereszpol;
 • Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonującymi na terenie Gmin;
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla pozostałych środków trwałych będącychw używaniu przez OSP oraz prowadzenie inwentaryzacji w jednostkach OSP;
 • Rozliczanie miesięcznych kart pracy pożarniczych pojazdów samochodowychi sprzętu OSP oraz rozliczanie udziału jednostek OSP w działaniu ratowniczo – górniczym;
 • Koordynacja przedsięwzięć związanych z ochroną przeciwpożarową w Gminie.

Do zadań Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 • Sprawne i bezpieczne rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
  o ochronie informacji niejawnych, zwanych dalej „materiałami”
 • Udostępnianie materiałów osobom do tego uprawnionym;
 • Wydawanie materiałów osobom do tego uprawnionym;
 • Egzekwowanie zwrotu materiałów;
 • Przestrzeganie właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów w kancelarii oraz w Urzędzie Gminy;
 • Prowadzenie dzienników ewidencyjnych określonych w §2 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji
  i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych;
 • Przygotowanie do wysyłki oraz odbiór materiałów z Poczty Specjalnej;
 • Opracowywanie informacji z zakresu przetwarzania informacji niejawnej;
 • Przestrzegania właściwego oznaczania i  rejestrowania materiałów;
 • Podejmowanie bieżących działań w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • Wykonywanie zadań zleconych przez Pełnomocnika Informacji Niejawnych z zakresu ochrony informacji niejawnych.

W zakresie ochrony środowiska

 • Współdziałanie z dzierżawcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckich obszarów Gminy, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie, w szczwególnosci: współpraca przy szacowaniu szkód łowieckich, przygotowanie opinii i wniosków w sprawie wydzierżawiania obwodów łowieckich, współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w sprawie wyrządzonych szkód przez zwierzęta chronione prawem;
 • Prowadzenie ewidencji pomników przyrody, cennych zadrzewień przydrożnych, w szczególności: lustracja pomników przyrody i ich oznakowanie, przygotowywanie projektu uchwały w sprawie uznania obiektów za pomnik przyrody, przygotowanie wniosków w prawie pozyskani środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ochronę cennych zadrzewień znajdujących się na terenie Gminy;
 • Prowadzenie spraw o podział nieruchomości, w tym przygotowywanie projektów decyzji;
 • Przygotowywanie postanowień i opinii w zakresie prac geologicznych;
 • Przygotowywanie decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów;
 • Pomoc właścicielom upraw dotkniętych zniszczeniami;
 • Przygotowywanie tymczasowych zarządzeń o wprowadzeniu ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie przyrody;
 • Usuwanie z terenów gminnych niebezpiecznej dla zdrowia rośliny;
 • Opiniowanie wniosków o przeznaczeniu gruntów rolnych o zalesienia;
 • Organizowanie zadrzewień na terenie gminy, w tym sadzenia, utrzymania, usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacja w pasie drogowym;
 • Opiniowanie wniosków w sprawie uznania lasu za ochronny;
 • Nadzór, koordynacja i kontrola ochrony środowiska;
 • Przygotowywanie wniosków o ściganie za przekroczenia określone w ustawie o ochronie przyrody;
 • Wykonywanie zadań z zakresu oświetlenia dróg, ulic, placów, parkingów.

Sprawy inne:

 • Prowadzenie kart pracy pojazdów służbowych, ewidencji zużycia paliwa i rozliczanie zużycia paliwa na podstawie zakładowych norm paliwa, obciążanie kierowców za przepał paliwa i uznanie za oszczędność paliwa.
 • Prowadzenie ubezpieczeń pojazdów.
 • Prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości w zakresie swoich obowiązków wynikających z zarządzeń Wójta oraz ustaw i rozporządzeń wykonawczych