Zespół pracowników Urzędu Gminy

Stanisława Kapuśniak
Skarbnik Gminy Stanisława Kapuśniak tel. 84 687 66 40 e-mail: skarbnik@tereszpol.pl ul, Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda.
Godziny przyjęć:
Od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
Urząd Gminy Tereszpol

Informacje

Jest absolwentką Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie. Posiada tytuł zawodowy technik rachunkowości.
Na stanowisko skarbnika została powołana zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 2 pkt.3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) przez Radę Gminy na wniosek Wójta.

Podlega bezpośrednio Wójtowi. W sprawach z zakresu budżetu i finansów wykonuje zadania z upoważnienia Wójta Gminy.

Zakres obowiazków i uprawnień:

 • Nadzorowanie realizacji budżetu gminy i podległych jednostek organizacyjnych.
 • Opracowanie projektów budżetu gminy, planów środków pozabudżetowych i strategii rozwoju gminy.
 • Wnioskowanie wobec uprawnionych organów oraz opiniowanie projektów decyzji i aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
 • Dokonanie analizy budżetu i na bieżąco informowanie Wójta o jego realizacji.
 • Przekazywanie pracownikom samorządowym i kierownikom jednostek organizacyjnych wytycznych do opracowywania informacji związanych
  z projektem planów finansowych.
 • Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletowanie dokumentów dotyczących operacji gospodarczych.
 • Dokonywanie następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki, stanowiących przedmiot księgowania.
 • Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów zapewnienia terminowego ściągania należności, rozliczeń spornych, oraz spłaty zobowiązań.
 • Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 • Nadzorowanie i koordynowanie prac dotyczących terminowego opracowywania projektu budżetu Gminy.
 • Opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu.
 • Przygotowywanie niezbędnych projektów zmian w budżecie.
 • Sporządzanie sprawozdawczości finansowej w zakresie budżetu Gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych.
 • Nadzorowanie i kontrola budżetu Gminy, w tym między innymi:
  • udzielanie instruktażu i pomocy oraz prowadzenie niezbędnych uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi przy opracowywaniu planów finansowych tych jednostek,
  • opiniowanie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy,
  • zatwierdzenie preliminarzy finansowych sporządzanych przez referaty i poszczególne stanowiska w urzędzie,
  • prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy,
  • udzielanie pracownikom Urzędu i jednostkom powiązanych z budżetem Gminy instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów finansowych,
  • przekazywanie środków finansowych jednostkom budżetowym – stosownie do zapisów uchwalonego budżetu Gminy,
  • kontrola długu publicznego Gminy i równowagi budżetowej,
  • bieżąca analiza realizacji budżetu celem zapewnienia nieprzekroczenia limitów wydatków w poszczególnych podziałkach  klasyfikacyjnych,
  • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych i majątkowych  oraz  udzielanie upoważnień innym osobom  do dokonywania kontrasygnaty,
  • kontrasygnowanie oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań  finansowych
   i majątkowych,
  • zapewnienie obsługi księgowo-finansowej Urzędu,
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wnikających z poleceń lub upoważnień Wójta i zastrzeżonych dla Skarbnika,
  • Skarbnik Gminy wykonuje zadania Kierownika Referatu Finansowego.
 • Współpraca z Izbami Obrachunkowymi i Urzędami Skarbowymi.
 • Ścisła współpraca z Wójtem i Radą Gminy, Sekretarzem Gminy, Kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy.
 • Uczestnictwo w pracach organów Gminy.
 • Podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych i programów pomocowych.
 • Prowadzenie analiz ekonomicznych ważnych przedsięwzięć podejmowanych przez Gminę.
 • Analiza wykorzystanych środków będących w dyspozycji jednostki samorządowej.
 • Opracowywanie okresowych ocen, analiz, sprawozdań z wykonywania budżetu, ścisły nadzór nad przestrzeganiem gospodarki finansowej.
 • Organizowanie obiegu dokumentów finansowo-księgowych i czuwanie nad jego przestrzeganiem przez pracowników.
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, dowodów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 • Prowadzenie skonsolidowanej rachunkowości dla jednostek organizacyjnych.
 • Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 • Znajomość przepisów prawnych mających  zastosowanie do stanowiska pracy.
 • Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz czuwanie nad jej przestrzeganiem przez pracowników urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • Kontrolowanie i nadzorowanie prac związanych z ewidencją mienia Gminy.
 • Nadzór nad należytym prowadzeniem i przechowywaniem akt prowadzonego referatu.
 • Wnioskowanie w prawach nagradzania i karania pracowników referatu oraz dokonywanie okresowej oceny pracowników.
 • Realizacja wszelkich zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych.
 • Stosowanie zasad i przepisów określonych w ustawach o zamówieniach publicznych i ochronie danych osobowych.