Zespół pracowników Urzędu Gminy

mgr Monika Gruszczyńska
Podinspektor ds.gospdarki odpadami komunalnymi mgr Monika Gruszczyńska tel. 84 687 66 41 e-mail: mgruszczynska@tereszpol.pl ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Godziny przyjęć:
Od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
Urząd Gminy Tereszpol

Informacje

Ukończyła studia I stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na kierunku socjologia oraz studia II stopnia  na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Prawa i Administracji  na kierunku administracja.

Zadania i obowiązki:

Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania:  kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców dotyczącej ww. gospodarki, przygotowywanie projektów uchwał związanych z wprowadzaniem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, specyfikacji przetargowej dotyczącej gospodarki stałymi odpadami komunalnymi.

 • zorganizowanie, wdrożenie i obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów komunalnych,
 • wdrożenie nowych przepisów w zakresie działalności podmiotów w zakresie odbioru i transportu odpadów,
 • utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie ewidencji naliczeń i wpłat oraz windykacja należności przy pomocy oprogramowania komputerowego,
 • współpraca z referatem Finansowym w zakresie egzekucji opłat,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z Regionalną Instalacją Gospodarki Odpadami,
 • kontrola realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku,
 • prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne, przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencji umów o odbiór odpadów komunalnych, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach oraz stała ich weryfikacja,
 • współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 • przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tereszpol,
 • planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami,
 • organizowanie na terenie gminy akcji "sprzątanie świata",
 • kompleksowa kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwalonego w tym zakresie prawa miejscowego,
 • weryfikacja złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • kontrola danych zawartych w deklaracji ze stanem faktycznym oraz aktualizacja danych przy każdej zmianie stanu osobowego na danej nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami,
 • opracowywanie wniosków i współdziałanie z odpowiednimi komórkami w Urzędzie w ich opracowaniu w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych,
 • przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 • zapewnienie poprawnej eksploatacji Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 • tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystania,
 • zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,
 • współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych,
 • ustalenie ( po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora sanitarnego) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczących: wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
 • wykonywanie innych czynności niezbędnych do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami,
 • podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie warunków objęcia mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych oraz zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odpierania odpadów komunalnych,
 • opiniowanie działań w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • sporządzanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazanie sposobu wykonania tej decyzji,
 • wspomaganie działań mających na celu tworzenie i aktualizację „Gminnego Programu Ochrony Środowiska”.
 • wspomaganie działań mających na celu tworzenie i aktualizację „Gminnego Programu Opieki nad zwierzętami”,
 • zadania wynikające programu ochrony środowiska:
  • czynności związane z wdrażaniem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tereszpol oraz eliminacja ze środowiska wyrobów zawierających azbest ( w szczególności pokryć dachowych),
  • wspomaganie edukacji ekologicznej oraz działań informacyjnych i zapobiegawczych mających na celu ukształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz redukcję ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych,
  • współpraca z innymi jednostkami przy organizacji imprez związanych z ochroną środowiska,
  • wspieranie działań mających na celu wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii oraz nowych rozwiązań technologicznych,
  • przygotowywanie opinii w sprawach o zatwierdzenie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • sporządzanie publicznie dostępnych wykazów danych, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  oraz realizacja wniosków w tym zakresie,
 • prowadzenie postępowań w sprawach gospodarki wodno–ściekowej.
 • egzekwowanie obowiązku od właścicieli nieruchomości zabudowanych w zakresie przyłączenia się do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
 • współpraca z sołtysami.