Zespół pracowników Urzędu Gminy

Małgorzata Kimak
Specjalista ds księgowości budZetowej Małgorzata Kimak tel. 84 687 66 39 e-mail: mkimak@tereszpol.pl Urząd Gminy Tereszpol, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda Godziny przyjęć:
7:30-15:30
Urząd Gminy Tereszpol

Zakres zadań:

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyła studia II stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na Wydziale Agrobioinżynierii kierunek towaroznawstwo.

I. Prowadzenie spraw z zakresu księgowości gminnej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, a w szczególności;

 • kompletowanie na bieżąco dowodów księgowych z wyciągami bankowymi,
 • terminowe sporządzanie przelewów bankowych (zapłaty faktur, odsetek od udzielonych kredytów, pożyczek, raty pożyczek, kredytów),
 • sporządzanie list płac dot. wynagrodzeń pracowników, prowizji, umów- zleceń, umów o dzieło i innych w miarę potrzeb (opatrzone klauzulą: sporządził, wraz z podpisem),

 • prowadzenie ewidencji płacowej pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,
 • sporządzenie zaświadczenia na druku Rp-7 dla pracowników obecnych i byłych zatrudnionych w urzędzie gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z prawidłowym obliczaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (ewidencja podatków i terminowe przekazywanie do właściwych urzędów skarbowych ),
 • prowadzenie wszystkich  spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników poprzez prawidłowe naliczanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, terminowe przekazywanie składek do zakładu ubezpieczeń społecznych, naliczanie zasiłków chorobowych ,wynagrodzeń za okres choroby, zasiłków macierzyńskich i inne. Prowadzenie spraw w zakresie  zarejestrowania
  i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych,
 • dekretowanie na bieżąco dowodów księgowych ,które mają być ujęte w księgach rachunkowych organu finansowego i jednostki Urzędu Gminy dotyczące rozliczanie kosztów wynagrodzeń ( dekretowanie list płac, przelewów z wynagrodzeń
  i pochodnych od wynagrodzeń – wraz z podpisem),
 •  przygotowanie materiałów planistycznych oraz sporządzenie projektu planu finansowego, dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym urzędu gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami - terminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa na  rachunek dysponenta części budżetowej przekazującego dotację,
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących wysokości pobieranego wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy,
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie inwentaryzacji,
 • nadzór nad terminowym sporządzaniem przez pracowników merytorycznych dokumentów dotyczących przyjęcia środków trwałych (OT, PT ) oraz terminowe ujęcie ich w księgach rachunkowych ,
 •  analityka środków trwałych ( prowadzenie na bieżąco rejestru środków trwałych, rejestru gruntów, rejestru wartości niematerialnych i prawnych),
 •  uzgadnianie wartości zwiększeń i zmniejszeń oraz stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych z odpowiednimi dokumentami znajdującymi się na stanowiskach merytorycznych ( księgowość budżetowa, sekretariat, informatyk itp.),
 •  sporządzanie tabeli amortyzacyjnej,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych ze środków trwałych i nakładów inwestycyjnych we współpracy z kierownikiem Referatu Rozwoju Gospodarczego
  i Planowania Przestrzennego,
 • terminowe i prawidłowe sporządzanie deklaracji  miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 •  ustalenie wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS,
 •  prowadzenie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Zarządzeniem Wójta Gminy
 • Wykonywanie innych czynności doraźnie zleconych przez bezpośredniego przełożonego, a wynikających z rodzaju umówionej pracy

  II.Księgowanie dowodów w systemie finansowo-księgowym  Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukiełkach.