Zespół pracowników Urzędu Gminy

mgr Marek Kulik
Z-ca Wójta 1/2 etatu; Kierownik USC 1/2 etatu mgr Marek Kulik tel. 84 687 66 37 e-mail: usc@tereszpol.pl ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30-15:30
Urząd Gminy Tereszpol

Informacje

Absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, gdzie uzyskał tytuł inżyniera.  Ukończył  studia niestacjonarne w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na Wydziale Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra.

Jest Zastępcą Wójta na 1/2 etatu, upoważniony jest do zastępowania Wójta podczas jego nieobecności oraz podejmowania decyzji nie zastrzeżonych dla Wójta;  Jest Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego  w wymiarze 1/2 etatu; Wykonuje zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych; Koordynuje całość spraw z zakresu oświaty na terenie Gminy Tereszpol.

 

Zakres uprawnień i obowiązków:
Pracą USC kieruje Kierownik USC podlegający bezpośrednio Wójtowi Gminy. Kierownik USC ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy USC, a w szczególności za prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z zakresu działania USC, zawartego w Regulaminie wewnętrznym Urzędu Gminy, Kierownik USC jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa informacji w USC.

Do zakresu działania USC należą następujące sprawy:

 1. związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także sprawy dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób;
 2. dokonywanie zmian w księgach stanu cywilnego;
 3. prowadzenie í archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
 4. przyjmowanie zgłoszeń o nadaniu medalu za długoletnie pożycie małżeńskie;
 5. prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk, w szczególności wynikające z następujących aktów prawnych:
 • ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo a aktach stanu cywilnego (t.j. : Dz.U. z 2014 r.,poz. 1741 ze zm.;
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 1974 r.,poz.85 ze zm.;
 • ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t.j.: Dz.U. z 2012, poz.788 ze zm.);
 • ustawy z dnia 17 października 2008 r. a zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz. 1414 ze zmianami);
 • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.;
 • Konwencji i umów międzynarodowych oraz rozporządzeń Rady (WE) w sprawach związanych z zakresem działania Urzędu Stanu Cywilnego. Rozdział 2

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński,
 2. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów
 3. migracje aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych;
 4. aktualizowanie danych z zakresu stanu cywilnego w rejestrze PESEL;
 5. usuwanie niezgodności danych w rejestrze PESEL;
 6. nadawanie numeru PESEL noworodkom;
 7. meldowanie noworodków;
 8. wymeldowywanie osób zmarłych;
 9. przyjmowanie od nupturientów zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego, jak i małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilno-prawnymi;
 10. prostowanie błędów w aktach stanu cywilnego;
 11. uzupełnianie danych w aktach stanu cywilnego;
 12. wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych;
 13. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie rejestracji stanu cywilnego dotyczących: skrócenia terminu na zawarcie związku małżeńskiego;  odmowy sprostowania błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego; odmowy odtworzenia treści aktu stanu cywilnego; odmowy uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego; odmowy umiejscowienia w polskich księgach aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą; zmiany imienia í  nazwiska;
 14.  wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 15.  wydawanie zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 16.  wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
 17.  wydanie zaświadczeń potwierdajacych uznanie ojcowstwa;
 18.  przyjmowanie oświadczeń od osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska poprzednio noszonego;
 19. uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych i innych organów w sprawach rodzinnych (niemajątkowych);
 20. przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, który nie jest ojcem dziecka;
 21. przyjmowanie oświadczeń o zmianie imion noworodkom;
 22. przyjmowanie oświadczeń o nazwisku jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa oraz nazwisku ich dzieci;
 23.  wpisywanie wzmianek w aktach stanu cywilnego na podstawie aktów stanu cywilnego, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów;
 24. organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego;
 25. wydawanie zaświadczeń o braku aktu w księgach stanu cywilnego i braku księgi stanu cywilnego;
 26. prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej;
 27. sporządzanie testamentów;
 28. przekazywanie informacji do Centrum Informacji Kryminalnych, straży granicznej i innym uprawnionym jednostkom;
 29. nadzór nad funkcjonowaniem Archiwum Zakładowego USC oraz przekazywanie 100-Ietnich  80-letnich ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego;
 30. podpisywanie pism z zakresu realizacji zadań USC.
 31. sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów; 
 32. realizacja zadań określonych ustawą o opłacie skarbowej;
 33. prowadzenie rejestrów wszystkich spraw załatwianych w USC zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

Do zadań w sprawach Dowodów Osobistych należy:

 1. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i weryfikacja pod kątem kompletności dokumentacji i zgodności danych w Rejestrze Dowodów Osobistych i rejestrze PESEL prowadzonym w systemie informatycznym
 2. rejestracja wniosku o wydanie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych;
 3. realizacja wniosków o wydanie dowodu osobistego przesłanych droga elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Tereszpol przez osoby posiadające ważny kwalifikowany certyfikat oraz poprzez stronę ePUAP osób posiadających podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;
 4. przyjęcie zawiadomienia, rejestracja i wydanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
 5. wydawanie dowodów osobistych wnioskodawcom;
 6. unieważnienie dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych; 9) aktualizowanie danych znajdujących się w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz w rejestrze PESEL poprzez wyjaśnienia niezgodności danych znajdujących się w tych rejestrach, na drodze elektronicznych zleceń do właściwych urzędów stanu cywilnego oraz urzędów gmin;
 7. aktualizowanie danych znajdujących się w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz w rejestrze PESEL poprzez wyjaśnienia niezgodności danych znajdujących się w tych rejestrach, na drodze elektronicznych zleceń do właściwych urzędów stanu cywilnego oraz urzędów gmin;
 8.  opracowywanie materiałów sprawozdawczych i informacyjnych z zakresu działania związanych z prowadzeniem dowodów osobistych,
 9.  zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji na stanowiskach ds. wydawania dowodów osobistych;
 10.  przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych w miejscu pobytu wnioskodawcy w przypadku osób, które nie mogą osobiście stawić się w Urzędzie;
 11.  dostarczanie dowodu osobistego do miejsca pobytu wnioskodawcy w przypadku osób, które nie mogą osobiście stawić się w Urzędzie i uzyskiwanie potwierdzenia odbioru;
 12.  wykonywanie usług transportowych dla potrzeb referatu w zakresie przewozu dokumentacji i pracowników realizujących zadania poza siedzibą Urzędu;  

W zakresie Ruchu Ludności należy:

 1.  rejestrowanie w rejestrze informatycznym spraw o wymeldowanie i zameldowani w trybie administracyjnym; 
 2.  wszczynanie postępowań w sprawach meldunkowych;
 3.  prowadzenie szczegółowych postępowań wyjaśniających w sprawach meldunkowych; 
 4.  przygotowywanie projektów decyzji meldunkowych, postanowień i innych pism z zakresu ruchu ludności;
 5.  przesyłanie odwołań i zażaleń wraz z aktami do II instancji;
 6.  wykonywanie ostatecznych decyzji meldunkowych; 
 7.  udostępnianie danych osobowych na potrzeby organów i jednostek organizacyjnych, innych podmiotów oraz osób prawnych i fizycznych;
 8.  prowadzenie w systemie komputerowym rejestru udostępnionych danych osobowych;
 9.  wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności;
 10.  prowadzenie w systemie informatycznym rejestru wydanych zaświadczeń;
 11.  administrowanie informacjami zawartymi w kopertach dowodowych znajdujących się w Archiwum dowodów osobistych;
 12.  opracowywanie materiałów sprawozdawczych i informacji;

Do zadań w sprawach Ewidencji Ludności należy:

 1. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych;
 2.  prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców; 
 3.  wydawanie zaświadczeń o za- i wymeldowaniu na pobyt stały i czasowy;
 4.  opracowywanie materiałów sprawozdawczych i informacyjnych z zakresu ewidencji ludności;
 5.  współpraca z organami Policji i innymi jednostkami zainteresowanymi sprawami wchodzącymi w zakres działania Oddziału;
 6.  prowadzenie w układzie terytorialnym formularzy meldunkowych prowadzenie  i aktualizacja rejestru wyborców, przygotowywanie geografii wyborczej; 

 Nadzór nad placówkami oświaty prowadzonymi przez gminę /szkoły, przedszkole/ w tym:

       1. organizowanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkola,
       2. wykonywanie zadań wynikających z funkcji organu w zakresie awansu zawodowego nauczycieli w szkołach na terenie gminy,
       3. zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i nadzór nad ich realizacją,
       4. wykonywanie bieżącego nadzoru w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
       5. prawidłowość wykorzystywania środków budżetowych przez szkoły, przedszkole i stołówki szkolne,
       6. przyznawania stypendiów socjalnych i innych,
       7. organizowanie dowozu uczniów do szkół i nadzorowanie pracy kierowców,
       8. zapewnienie właściwej sieci szkół i oddziałów przedszkolnych.