Zespół pracowników Urzędu Gminy

mgr Monika Sikorska
Inspektor ds. księgowości budżetowej mgr Monika Sikorska tel. 84 687 66 39 e-mail: msikorska@tereszpol.pl ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-zaorenda
Godziny przyjęć:
Od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
Urząd Gminy Tereszpol

Informacje

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyła studia na Uniwerystecie Marii Curie-Skłosoweskiej w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji kierunek administracja.

Zadania i obowiązki:

W zakresie ksiegowości Gminy  - organu finansowego :

 • Prowadzenie rejestru księga główna,
 • Prowadzenie rejestru dochodów,
 • Prowadzenie rejestru wydatków,
 • Prowadzenie rejestru rozrachunków,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych   rzetelnie, bezbłędnie,  sprawdzalnie i na bieżąco.

 • Dekretacja dokumentów finansowo-księgowych polegająca na ujęciu zdarzeń, operacji gospodarczych  na odpowiednich kontach syntetycznych
  i  analitycznych.
 • Wprowadzanie na bieżąco do ksiąg rachunkowych zapisów odzwierciedlających stan rzeczywisty, tzn. zgodny z faktycznym przebiegiem operacji gospodarczej, a zapisów dokonywać na podstawie wiarygodnych dowodów księgowych.
 • Comiesięczne sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej   oraz  ich porównanie z narastającymi obrotami dziennika. Obroty wykazane w zestawieniu winny być zgodne z obrotami dziennika lub dzienników częściowych.
 • Uzgadnianie na koniec każdego kwartału danych wynikających z ewidencji syntetycznej z ewidencją analityczną, oraz odpowiednimi dokumentami księgowymi.
 • Wprowadzanie bilansu otwarcia na podstawie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i sald kont ksiąg pomocniczych sporządzone na dzień zamknięcia roku poprzedniego.
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych polegające na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe w terminach określonych w o rachunkowości.
 • Sporządzanie inwentaryzacji sald kont syntetycznych w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z odpowiednich dokumentów .Z przeprowadzonej inwentaryzacji należy sporządzić protokół.
 • Sporządzanie wydruków ksiąg rachunkowych nie później niż na koniec roku obrotowego.

W zakresie ksiegowości  Urzędu Gminy:

 • Prowadzenie rejestru - księga główna.
 • Prowadzenie rejestru dochodów .
 • Prowadzenie rejestru  wydatków.
 • Prowadzenie rejestru rozrachunków wg kontrahentów.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych   rzetelnie, bezbłędnie,  sprawdzalnie i na bieżąco.
 • Dekretacja dokumentów finansowo- księgowych polegająca na ujęciu zdarzeń, operacji gospodarczych  na odpowiednich kontach syntetycznych i  analitycznych.
 • Wprowadzanie na bieżąco do ksiąg rachunkowych zapisów odzwierciedlających stan rzeczywisty, tzn. zgodny z faktycznym przebiegiem operacji gospodarcze, a zapisów dokonywać na podstawie wiarygodnych dowodów księgowych.
 • Sporządzanie sprawozdań oraz zachowania terminów przekazywania sprawozdań zgodnie rozporządzenia Ministra Finansów   w sprawie sprawozdawczości;
  • Rb -N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
  • Rb-Z  kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
  • Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego ,
  • Rb-27S miesięczne/ roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego ,
 • Bilans jednostki budżetowej,
 • Rachunek zysków i strat,
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki.
 • Sporządzanie kwartalnych sprawozdań;
  •  Rb-27ZZ  kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych
  •  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ,
  •  Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach ( dochodach) związanych
  • z wykonywaniem  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
 • Comiesięczne sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej   oraz  ich porównanie z narastającymi obrotami dziennika. Obroty wykazane w zestawieniu winny być zgodne z obrotami dziennika lub dzienników częściowych.
 • Uzgadnianie na koniec każdego kwartału danych wynikających z ewidencji syntetyczne
 • Sporzadzanie bilansu otwarcia na podstawie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i sald kont ksiąg pomocniczych sporządzone na dzień zamknięcia roku poprzedniego.
 • Sporządzanie inwentaryzacji sald kont syntetycznych w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z odpowiednich dokumentów. Z przeprowadzonej inwentaryzacji sporząda protokół.
 • Sporządzanie wydruków ksiąg rachunkowych nie później niż na koniec roku obrotowego.
 • Sporządzanie innych sprawozdań wynikających z przepisów prawa w miarę potrzeb.