Zespół pracowników Urzędu Gminy

mgr inż. Jacek Pawluk
Wójt Gminy Tereszpol mgr inż. Jacek Pawluk tel. 84 687 66 33 e-mail: wojt@tereszpol.pl ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Urząd Gminy Tereszpol

Informacje

Jacek Pawluk urodził się 6 listopada 1978 roku w Biłgoraju. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej Wydziału Mechaniczno-Technologicznego o specjalności Automatyka i Robotyka. W 2004 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera. Po ukończeniu studiów powrócił do Tereszpola, rodzinnej miejscowości i podjął pracę w Biłgoraju. Kilka lat później założył własną firmę świadczącą usługi w dziedzinie automatyki.

W latach 2010-2014 pełnił funkcję radnego Rady Gminy Tereszpol. Jesienią 2014 roku został wybrany wójtem gminy Tereszpol.
Ma żonę Agnieszkę oraz troje dzieci: Julię, Miłosza i Ignacego. 

Stosunek pracy nawiązuje się z chwilą złożenia ślubowania przed Radą Gminy.

Wójt gminy jest:

 • organem wykonawczym Gminy,
 • kierownikiem Urzędu,
 • terenowym organem obrony cywilnej,
 • przełożonym wszystkich pracowników Urzędu,
 • reprezentantem Gminy na zewnątrz. 

Rada Gminy podejmuje uchwałę określającą wysokość wynagrodzenia.

Zadania wójta m.in.:

 1. Jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy,
 2. kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 3. reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,
 4. zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 5. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. realizuje politykę kadrową i wspólnie z sekretarzem gminy, odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy,
 7. realizuje politykę płacową,
 8. wydaje zarządzenia i decyzje z zakresu administracji samorządowej, wynikające z porozumień oraz zadań zleconych i powierzonych,
 9. udziela pełnomocnictwa pracownikom w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji
 10. udziela pełnomocnictw procesowych,
 11. podejmuje czynności należące do kompetencji wójta w sprawach nie cierpiących zwłoki, mogące zagrażać życiu i zdrowiu,
 12. wykonuje uchwały rady gminy,
 13. przedkłada wojewodzie uchwały rady,
 14. określa sposób wykonywania uchwał,
 15. przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowe, uchwały w sprawie absolutoriom oraz innych uchwał rady i zarządzeń wójta, objętych zakresem nadzoru RIO,
 16. przyjmuje oświadczenia ostatniej woli spadkodawców,
 17. przedkłada na sesje rady gminy informacje z wykonania uchwał,
 18. załatwia wnioski posłów, senatorów i interpelacje radnych,
 19. w czasie nieobecności wójta obowiązki kierownika urzędu pełni odpowiednio zastępca wójta i sekretarz,
 20. nadzoruje nad pracą USC,
 21. przyjmuje oświadczenia woli o stanie majątkowym od  pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 22. wykonuje inne zadania zastrzeżone przepisami prawa i uchwałami rady należące  do kompetencji wójta.