Zespół pracowników Urzędu Gminy

mgr Mariola Kapuśniak
Inspektor ds. wymiaru zobowiązań podatkowych mgr Mariola Kapuśniak tel. 84 687 66 38 e-mail: mkapusniak@tereszpol.pl ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Godziny przyjęć:
Od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
Urząd Gminy Tereszpol

Informacje

Wykształcenie wyższe. Ukończyła uzupełniające studia magisterskie w zakresie administracji na Uniwerytecie Marii  Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

 

Zakres zadań i obowiązków: 

 • Ustalanie wymiaru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przygotowywanie decyzji o wymiarze podatków oraz składanych odwołań od tych decyzji;
 • Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji  podatkowych składanych organowi podatkowemu;
 • Prowadzenie ewidencji podatników ;
 • Opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach podatków i opłat;

 • Opiniowanie wniosków o ulgi w sprawie podatków i opłat;
 • Przygotowywanie projektów opinii Wójta Gminy dla Urzędu Skarbowego;
 • Prowadzenie kontroli podatkowej;
 • Sporządzanie wykazu rolników do Izb Rolniczych.
 • Uaktualnianie kart gospodarstw – klas gruntów, wielkości gospodarstw i zmian podatników;
 • Prowadzenie postępowań w sprawach podatkowych oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • Prowadzenie rachunkowości podatkowej, a także sporządzanie sprawozdań z podatków i opłat;
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji budynków i gruntów w poszczególnych gospodarstwach rolnych oraz jej kontrola;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowej Gminy;
 • Sporządzanie protokołów o stanie majątkowym i rodzinnym osób ubiegających się o umorzenie podatku;
 • Wydawanie zaświadczeń i informacji w sprawach podatków i opłat lokalnych, o przychodowości i obszarze gospodarstwa rolnego oraz zaświadczeń o stanie majątkowym;
 • Gromadzenie i badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym przedłożonych deklaracji podatkowych;
 • Wydawanie zaświadczeń i informacji do ZUS i KRUS o płaconych przez rolników składkach ubezpieczeniowych;
 • Wydawanie zaświadczeń podatnikom z zakresu prowadzonego stanowiska pracy;
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przedsiębiorcom, rolnikom pomocy publicznej – realizacja ustawy o pomocy publicznej;
 • Sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej w Urzędzie dotyczącej udzielonej pomocy publicznej;
 • Zgłaszanie wniosków o zmiany w planie finansowym w zakresie działania referatu;
 • Korespondencja i udzielanie informacji w zakresie podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Udział w opracowywaniu programów i planów rozwoju gminy oraz budżetu gminy, w ścisłej współpracy ze skarbnikiem;
 • zowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, w zakresie nie uregulowanym ustawą zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Rozpatrywanie odwołań składanych przez podatników do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz prowadzenie wymaganej korespondencji z Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
 • Wykonywanie innych zadań wynikających przepisów szczególnych;
 • Wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej Urzędu