Zespół pracowników Urzędu Gminy

Paweł Belczarz
Technik administracji w ramach realizacji projktów unijnych Paweł Belczarz tel. 84 687 6647 e-mail: pbelczarz@tereszpol.pl ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Godziny przyjęć:
7:30-15:30
Urząd Gminy Tereszpol

magister inżynier

Ukończył studia I stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na kierunku geodezja i kartografia oraz studia II stopnia  na kierunku gospodarka przestrzenna oraz ukończył Menadżerskie Studia Podyplomowe na Wyższej Szkole Ekonomii i Informacji w Lublinie  na kierunku zamówienia publiczne.

Zakres zadań:
- wykonywanie prac biurowych w Urzędzie, obsługa klienta,
- przyjmowanie od mieszkańców i przekazywanie do wykonawcy projektu zgłoszeń awarii instalacji kolektorów słonecznych,
- monitoring instalacji,
- okresowe dokonywanie odczytów w miejscu montażu ze stanowisk instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła,
- przygotowanie zestawień uzysków energetycznych,
- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń,
- przygotowywanie i udzielanie informacji nt. wykonanych instalacji w ramach projektu,
- przygotowywanie różnych form korespondencji służbowych, redagowanie pism, korespondencji, sprawozdań i notatek służbowych,
- przygotowywanie zestawień danych i przeprowadzenie podstawowych analiz statystycznych w zakresie uzysków energetycznych,
- archiwizowanie dokumentów,
- stosowanie przepisów prawa dotyczących dostępu do informacji publicznej, tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych,
- obsługiwanie sprzętu i urządzeń techniki biurowej oraz korzystanie z programów komputerowych w pracy biurowej,

W zakreie koordynatora do realizacji projektu w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ‘Seniorzy na start – powiat Biłgorajski”
- przeprowadzenie promocji Projektu,
- przeprowadzenie procesu rekrutacji uczestników projektu,
- monitoring zajęć i uczestników,
- uczestnictwo i współpraca w działaniach partnerstwa,
- wymiana informacji i komunikacji między partnerami,
- udzielanie informacji i wyjaśnień odnośnie zadań realizowanych w ramach projektu,
- wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych wobec partnera,
- umożliwienie uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynności kontrolnych poprzez przekazanie potrzebnej dokumentacji,
- realizowanie projektu zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów UE,
- gromadzenie i archiwizacja dokumentacji projektowej,
- przedstawianie informacji finansowych i sprawozdawczych do wniosku o płatność,
- opracowywanie harmonogramów zajęć,
- współpraca z instruktorami,
- weryfikacja zgodności i realizacji projektu z harmonogramem,
- kontakt z uczestnikami projektu,
- udział w procedurze zamówień zgodnie z przyjętymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.