Zespół pracowników Urzędu Gminy

Aneta KUR
Samodzielny referent ds. księgowości podatkowych Aneta KUR tel. 84 687 66 38 e-mail: akur@tereszpol.pl ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Godziny przyjęć:
Od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
Urząd Gminy Tereszpol

Informacje

Posiada wykształcenie wyższe magisterkie.Ukończyła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Prawa i Addministracji kierunek administracja. Posiada certyfikat specjalisty ds. księgowości uzyskany według wymagań okreslonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polce opartych na Międzunarodowych Standartach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC.

Zakres zadań i obowiązków:  

 • Prowadzenie rachunkowości podatkowej, a także sporządzanie sprawozdań z podatków i opłat;
 • Rozliczanie inkasentów z zebranych należności podatkowych;
 • Naliczanie prowizji dla inkasentów;
 • Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych, bieżąca analiza realizacji należności w zobowiązaniach pieniężnych;

 • Wykonywanie czynności związanych z zabezpieczeniem należności podatkowych oraz egzekucją podatków i opłat;
 • Prowadzenie ewidencji przypisów i odpisów podatkowych oraz comiesięczne uzgadnianie dochodów z księgowością budżetową;
 • Sporządzanie informacji dotyczących należności podatkowych, nadpłat i zaległości;
 • Bieżąca analiza zaległości podatkowych ich windykacja i egzekucja;
 • Sporządzanie protokołów o stanie majątkowym i rodzinnym osób ubiegających się o umorzenie podatku;
 • Przygotowywanie projektów decyzji w zakresie zaniechania w całości lub części poboru podatków z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych,a także w sprawie odraczania terminu płatności, rozkładania na raty i umorzenia zaległości z tytułu tych zobowiązań;
 • Zgłaszanie wniosków o zmiany w planie finansowym w zakresie działania referatu;
 • Prowadzenie i stałe aktualizowanie ewidencji pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych dla celów podatku od środków transportu;
 • Korespondencja i udzielanie informacji w zakresie podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Udział w opracowywaniu programów i planów rozwoju gminy oraz budżetu gminy, w ścisłej współpracy ze skarbnikiem;
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT, w tym ewidencji faktur VAT oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług;
 • Wystawianie faktur VAT,
 • Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu faktur Vat, ewidencja zakupów podlegających odliczeniu przy pomocy współczynnika Vat w trzech formach,
 • Sporządzanie deklaracji VAT, miesięczne rozliczanie podatku należnego;
 •  Wykonuje czynności sprawdzające poprawność dokumentowania podatku Vat przez jednostki organizacyjne Gminie;
 • Sporządzanie skonsolidowanej deklaracji dla podatku od towarów i usług (Vat), która zostanie przesłana do właściwego Urzędu Skarbowego;
 • Windykacja należności;
 • Wykonywanie innych zadań wynikających przepisów szczególnych;
 • Wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej Urzędu;