Zespół pracowników Urzędu Gminy

mgr Iwona Wasylik
Specjalista ds. obsługi Rady Gminy, zezwoleń na sprzedaż napojów mgr Iwona Wasylik tel. 84 687 66 43 e-mail: iwasylik@tereszpol.pl ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Godziny przyjęć:
Od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
Urząd Gminy Tereszpol

Informacja

Uzyskała tytuł zawodowy mgr inż. na Akademii Rolniczej w Lublinie  na Wydziale Rolniczym  kierunek rolnictwo w zakresie ochrony środowiska rolniczego.

Zajmuje się:

 1. Obsługą Rady Gminy i jej komisji;
 2. Prowadzi sprawy z zakresu działalności gospodarczej związane z wpisem, zawieszeniem, wykreśleniem, wprowadzaniem zmian na wniosek przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 3. Wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i kontrolą  oświadczeń składanych przez przedsiębiorców  o wartości sprzedaży brutto poszczególnych napojów alkoholowych.
 4. Prowadzeniem ewidencji gospodarstw agroturystycznych.

Do zadań z zakresu obsługi Rady i jej komisji należy w szczególności:

 • Prowadzenie spraw administracyjnych biura Rady;
 • Protokołowanie sesji rady oraz posiedzeń komisji Rady i spotkań Rady;
 • Ewidencjonowanie uchwał Rady i przekazywanie ich do realizacji, wprowadzanie do BIP, oraz terminowe przekazywanie organom nadzoru,
 • Przestrzeganie procedury przygotowywania i publikacji uchwał Rady zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych jak również zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej;
 • Prowadzenie rejestru wniosków komisji Rady i interpelacji oraz zapytań Rady, kierowanych do Wójta i udzielanych odpowiedzi oraz nadzór nad terminowym ich załatwieniem;
 • Prowadzenie ewidencji radnych Rady;
 • Zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia sesji Rady i posiedzeń Komisji;
 • Przekształcenie uchwał Rady Gminy do formatu XML i przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym;
 • Zawiadamianie zainteresowanych jednostek o tematach wynikających z planów pracy komisji należących do ich kompetencji;
 • Przygotowywanie i kompletowanie materiałów na posiedzenia komisji;
 • Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem przez radnych  skarg i wniosków mieszkańców gminy;
 • Obsługa jednostek pomocniczych ( sołectw);
 • Przygotowywanie wyborów rad sołeckich i sołtysów oraz związanej z tym dokumentacji;
 • Prowadzenie rejestrów wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich oraz przekazywanie ich do załatwienia właściwym komórkom organizacyjnym  lub jednostkom podległym;
 • Sporządzanie sprawozdań z działalności Rady i komisji;
 • Współudział w prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej.

Do zadań z zakresu działalności gospodarczej i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy m. innymi:

 • Prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz prowadzenie stosownych rejestrów wydanych zezwoleń;
 •  Nadzorowanie opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 •  Przyjmowanie oświadczeń o wysokości obrotu napojami alkoholowymi w placówkach;
 •  Współpraca z gminną komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych;
 •  Prowadzenie postępowań w sprawach pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych oraz kontrola stanu akcji zbiórkowych;
 •  Prowadzenie spraw z targami i targowiskami;
 •  Prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na przeprowadzenie imprez rozrywkowych;
 •  Prowadzenie postępowań w sprawach pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych oraz kontrola stanu akcji zbiórkowych;
 •  Prowadzenie gminnego rejestru agroturystyki i inne sprawy dotyczące agroturystyki.

Z zakresu działalności gospodarczej:

 •  Przyjmowanie i weryfikacja wniosków do CEDIG;
 •  Przekształcanie wniosków ceidg-1 na formę dokumentu elektronicznego;
 •  Wydawanie potwierdzeń przyjęcia wniosków do CEDIG;
 • Wykonywanie innych prac zleconych organowi gminy związanych z prowadzeniem centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 • Przekazywanie informacji o wydanych zezwoleniach do CEDIG, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Do zadań z zakresu działalności gospodarczej i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy m. innymi:

 • Przyjmowanie i weryfikacja wniosków do CEDIG;
 • Przekształcanie wniosków ceidg-1 na formę dokumentu elektronicznego;
 • Wydawanie potwierdzeń przyjęcia wniosków do CEDIG;
 • Wykonywanie innych prac zleconych organowi gminy związanych z prowadzeniem centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 • Przekazywanie informacji o wydanych zezwoleniach do CEDIG, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej;
 • Prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz prowadzenie stosownych rejestrów wydanych zezwoleń;
 • Nadzorowanie opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • Przyjmowanie oświadczeń o wysokości obrotu napojami alkoholowymi w placówkach;
 • Współpraca z gminną komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Prowadzenie postępowań w sprawach pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych oraz kontrola stanu akcji zbiórkowych;
 • Prowadzenie spraw z targami i targowiskami;
 • Prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na przeprowadzenie imprez rozrywkowych;
 • Prowadzenie postępowań w sprawach pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych oraz kontrola stanu akcji zbiórkowych;
 • Prowadzenie gminnego rejestru agroturystyki i inne sprawy dotyczące agroturystyki.

Ponadto na stanowisku prowadzone są następujące sprawy:

 • Opracowywanie opinii Rady w sprawach zakazu uprawiania niektórych roślin uprawnych lub ich odmian albo stosowania materiału siewnego nieodpowiedniej zdrowotności lub zakazu umieszczania uli z pszczołami na gruntach rolnych położonych w pobliżu chronionych upraw;
 • Prowadzenie postępowań w sprawie odebrania właścicielowi zwierzęcia rażąco zaniedbanego lub okrutnie traktowanego oraz rozporządzania takim zwierzęciem;
 • Prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymania psów rasy uznawanej za agresywną;
 • Prowadzenie postępowań w sprawach zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierzęcia;
 • Realizacja zadań przewidzianych w planach gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;