Zespół pracowników Urzędu Gminy

Anna Stępień
Specjalista ds. księgowości szkolnej Anna Stępień tel. 84 687 66 46 e-mail: astepien@tereszpol.pl ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Godziny przyjęć:
Od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
Urząd Gminy Tereszpol

Inormacje:

Obsługuje sprawy z zakresu ksiegowości jednostki budżetowej pod nazwą "Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie.
Zakres zadań i obowiązków:

 • kompletowanie na bieżąco dowodów księgowych z wyciągami bankowymi.
 • dekretowanie i ujmowanie na bieżąco dowodów księgowych w księgach rachunkowych jednostki   (potwierdzone podpisem wraz datą wykonania czynności.
 • sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym dowodów księgowych, które mają być ujęte w księgach rachunkowych. Na znak dokonania operacji potwierdzić podpisem,
 • sporządzanie przelewów bankowych ,

 • sporządzanie list płac / dot. wynagrodzeń pracowników,  umów - zleceń, umów o dzieło i innych w miarę potrzeb (opatrzone klauzulą: sporządził, wraz z podpisem)
 • prowadzenie ewidencji płacowej pracowników .
 • analityka środków trwałych ( prowadzenie na bieżąco rejestru środków trwałych , rejestru wyposażenia, rejestru wartości niematerialnych i prawnych),
 • prowadzenie spraw związanych z prawidłowym obliczaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (ewidencja podatków i terminowe przekazywanie do właściwych urzędów skarbowych ).
 • sporządzenie projektu planu finansowego i jego realizacja. Dokonywanie wydatków  w granicach kwot określonych w planie finansowym.
 • wystawianie not księgowych i faktur.
 • sporządzenie projektu planu finansowego i jego realizacja. Dokonywanie wydatków  w granicach kwot określonych w planie finansowym.
 • prowadzenie spraw związanych ze stołówką szkolną .
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją dochodów szkoły.
 •  wystawianie not księgowych i faktur.
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych, zgodnie z aktualnie obowiązującym na dany okres sprawozdawczy Rozporządzeniem  Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
 • podpisywanie zaświadczeń dotyczących wysokości pobieranego wynagrodzenia pracowników szkoły.