Lokalny Plan Rewitalizacji

Lokalny Plan Rewitalizacji

Dokument Programu Rewitalizacji stanowił podstawę formalną do ubiegania się o dofinansowanie planowanych działań rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej. Dokument stanowił narzędzie umożliwiające przygotowanie i wdrażanie konkretnych działań, które przyczynią się do usunięcia zjawisk kryzysowych występujących na wskazanych obszarach. 

 

Pliki do pobrania

 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Tereszpol na lata 2017-2022

  Pobierz

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem, wyznaczającym kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tereszpol w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w takich aspektach jak:

 • termomodernizacja obiektów, montaż instalacji OZE, rozwój infrastruktury drogowej,
 • efektywność wykorzystania energii w sektorze mieszkalnym, gospodarka przestrzenna,
 • oświetlenie, gospodarka wodno-ściekowa oraz informacja i edukacja.

Pliki do pobrania

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

  Pobierz

Strategia Gminy Tereszpol

Strategia Gminy Tereszpol

Główną przesłanką opracowania przedmiotowej strategii była konieczność stworzenia nowego, profesjonalnego i długofalowego dokumentu odpowiadającego oczekiwaniom i wyzwaniom współczesności oraz konieczność włączenia w proces jego tworzenia wszystkich opiniotwórczych środowisk z terenu gminy Tereszpol.

Pliki do pobrania

 • Strategia Gminy Tereszpol

  Pobierz

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Przyjęty w formie uchwały Rady Gminy Tereszpol, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Pliki do pobrania

 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

  Pobierz