Gmina Tereszpol

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

2018.03.05

Działając na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) RDOŚ w Lublinie informuje, że strona ukraińska przekazała wstępne informacje, dotyczące planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podjął decyzję o przystąpieniu strony polskiej do postępowania transgranicznego.

W trybie art. 119 ww. ustawy RDOŚ w Lublinie wykłada do wglądu dokumenty w języku polskim dla ww. przedsięwzięcia wraz z prośbą o uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia, iż całość dokumentów w języku polskim i angielskim przekazana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie wraz z pismem z dnia 7 lutego 2018 r., znak: DOOŚ-tsoos.442.1.2018.JA/MT.1 została wyłożona do wglądu w siedzibie RDOŚ w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, II piętro, pokój nr 32, w godzinach pracy Urzędu oraz udostępniona na stronie BIP RDOŚ http://bip.lublin.rdos.gov.pl

Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, adres e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl, bądź składać osobiście w sekretariacie RDOŚ w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, piętro I, pok. 17, w terminie 30 dni, tj. od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 3 kwietnia 2018 r.

Treść Obwieszczenia w załączniku:

Obwieszczenie RDOŚ.pdf

 

 

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners