Rodzina 500 plus

rodzina_b.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu - Zaorendzie informuje,
iż 01 kwietnia br. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci.


 

 

 

 

 

 

Świadczenie w wysokości 500 zł  miesięcznie otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Na pierwsze dziecko pomoc będzie przekazywana tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie, bądź 1200 zł – w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Wnioski będzie można składać od 01 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 01 kwietnia 2016 do 01 lipca 2016 roku - rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.

Od dnia 01 kwietnia 2016 r. świadczenie wychowawcze zgodnie z art. 5 ust. 3 i ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przysługuje:

a) na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł
b)  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia (czyli w przypadku wieloraczków) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje (art. 8 ustawy), jeżeli:

a) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
b) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
c) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
d) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Podstawę odmowy przyznania świadczenia wychowawczego zawiera również art. 23 ust. 1 ustawy, który stanowi, że organ właściwy lub marszałek województwa odmawiają przyznania prawa świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba ubiegająca się o to świadczenie uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu, lub nie udzieli podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem.

W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2 marnotrawi wypłacone jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu tj. od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawda do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres trwający od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r., jest rok 2014.

Rodzina oznacza odpowiednio: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa  w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016r. poz. 162).

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców. Osoba samotnie wychowująca dziecko oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowujewspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.

Wymagane dokumenty

W przypadku gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza się odpowiednio:

1. oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny, przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

1) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub o środka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
2) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
3) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
4) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Ważne! Dokumentów, potwierdzających dochody rodziny nie dołącza się do wniosku, w przypadku gdy osoba, nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane również drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – Portal Informacyjno–Usługowy EMP@TIA,
2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE),
3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Wzory dokumentów

Poniżej znajdują się wzór wniosku oraz dokumentów dotyczących świadczenia wychowawczego:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (zał.1)
2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 3b,  art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zał. 2)
3. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (zał. 3)

Pliki do pobrania

  • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

    Pobierz
  • OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH

    Pobierz
  • OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE

    Pobierz