Gmina Tereszpol

Ogłoszenie - ponawiamy

2017.08.28

Wójt Gminy Tereszpol ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie

I. Nazwa i adres jednostki:
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie, ul. Szkolna, 23-407 Tereszpol-Zaorenda.

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Kierownik – pełny etat

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym konkursem:

 1. Nadzór nad statutową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej,
 2.  Kierowanie bieżącą działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej, działanie w jego imieniu i reprezentowanie na zewnątrz.
 3. Wykonywanie zadań z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników jednostki: organizowanie, kierowanie, kontrola i ocena pracy pracowników zatrudnionych w kierowanej jednostce, zapewnienie przestrzegania w Zakładzie prawa, porządku i dyscypliny pracy.
 4. Zapewnienie właściwego wykorzystania powierzonego majątku zgodnie z przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki, zabezpieczenie majątku przed pożarem, kradzieżą, dewastacją.
 5. Ustalanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
 6. Wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu w ramach działań statutowych.
 7. Ustalenie rocznych planów rzeczowo-finasowych Zakładu i ich wykonywanie.
 8. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
 9. Opracowywanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań finansowych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Dokonywanie analizy ekonomicznej Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów, dbanie o pozytywne wyniki ekonomiczne Zakładu.
 11. Załatwianie bieżących interwencji mieszkańców.
 12. Wykonywanie czynności wynikających z udzielonych przez Wójta Gminy Tereszpol upoważnień i pełnomocnictw.

IV. Wymagania stawiane kandydatowi:

1) niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
 • Wykształcenie wyższe ( preferowane kierunki:  techniczne ),
 • Staż pracy min. 5 lat lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie: o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o gospodarce nieruchomościami, o finansach publicznych i zamówieniach publicznych, Prawo ochrony środowiska,
 • Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Predyspozycje do kierowania zespołem,
 •  Prawo jazdy kat. B

2) dodatkowe:

 • Kreatywność,
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy zespołowej,
 • Umiejętność analizy sprawy i dokonywania jej oceny,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Samodzielność, komunikatywność, sumienność, punktualność,
 • Kandydat ubiegający się o objęcie stanowiska Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej musi dawać rękojmię należytego wypełniania obowiązków na ww. stanowisku urzędniczym.


V. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie,
 2. CV - życiorys z opisem pracy zawodowej, wraz z kopiami dokumentów, potwierdzających informację o przebiegu pracy zawodowej ,
 3. Kopie dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach oraz innych dokumentów, które mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu oferty,
 4. Pisemne oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy,
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w okresie ostatnich trzech lat przed przystąpieniem do niniejszego konkursu,
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownicze,
 9. Kserokopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku gdy kandydat jest osoba niepełnosprawną,
 10. Dane kontaktowe: numery telefonów, adres mailowy, adres do korespondencji,
 11. Referencje z ostatnich trzech lat pracy (preferowane),

VI. Wójt Gminy Tereszpol informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 0,00%.

VII. Składanie ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 ; 23-407 Tereszpol-Zaorenda, z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIKA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TERESZPOLU-ZAORENDZIE”
 2. Termin składania ofert upływa 31 sierpnia 2017 r. do godz. 14:00
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tereszpol.

VIII. Informacje organizacyjne:

 1. Rozpatrzenie zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami dokonane będą przez komisję konkursową, w terminie do 14 dni po upływie terminu składania dokumentów.
 2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci będą poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.
 3. Pierwsza umowa o pracę z kandydatem wyłonionym przez komisję konkursową zostanie zawarta na czas określony – z możliwością dalszego przedłużenia.
 4. Informacje o wyniku naboru zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugtereszpol.bip.lubelskie.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tereszpol.
 5. Procedura naboru odbywa się zgodnie z ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)
 6. Wójt Gminy ma prawo unieważnienie konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Tereszpol
/-/ Jacek Pawluk


DO POBRANIA:

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TERESZPOLU-ZAORENDZIE

 

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners