Zaproszenie do złożenia oferty

2016.09.30
Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.:  „Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w Gminie Tereszpol:  Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukiełkach”, realizowanego w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020.

 

I. Zamawiający

Gmina Tereszpol, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda, NIP 918-19-96-320.


II. Tryb  udzielenia zamówienia

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1265 ze zm.) – ustawy p.z.p. nie stosuje się.


III. Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.:  „Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w Gminie Tereszpol:  Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukiełkach”, realizowanego w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020.
 

IV. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia

Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z „ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów” z dnia 21.11.2008 r. (Dz. U. nr 223/2008 r., poz. 1459), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. nr 43/2009 r., poz. 346) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.09.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 1.     Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

a.    ZSS im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie

 • Audyt energetyczny i oświetleniowy
 • Projekt budowlany docieplenia i kolorystyki
 • Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania
 • Projekt modernizacji kotłowni (biomasa)
 • Kosztorys inwestorski
 • Przedmiar robót
 • Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

b.    ZSS w Tereszpolu-Kukiełkach

 • Audyt energetyczny i oświetleniowy
 • Projekt budowlany docieplenia i kolorystyki
 • Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania
 • Kosztorys inwestorski
 • Przedmiar robót
 • Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

2.    Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć po 4 egzemplarze projektów, po 1 egzemplarzu pozostałych dokumentów oraz 1 komplet wszystkich dokumentów w wersji elektronicznej

3.    Dokumentacja ma być wykonana oddzielnie dla obu zespołów szkół.

4.    Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania określone w działaniu 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

V. Termin realizacji zamówienia do 28.10.2016 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania zamówienia.


VI. Kryteria oceny ofert:

100% - cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia, wynikająca z oferty cenowej sporządzonej przez Wykonawcę za załączonym wzorze oferty (załącznik nr 1).


VII. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

VIII. Osoba z Gminy Tereszpol uprawniona do kontaktu:

Jacek Pawluk,
tel. 84 6876633,
e-mail: wojt@tereszpol.pl

 

IX. Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, zgodnie z załączonym wzorem oferty wykonawcy (załącznik nr 1).

 

X. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć poprzez: przesłanie pocztą, złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda lub przesłać w formie elektronicznej na adres email: gmina@tereszpol.pl, w terminie do 04.10.2016 r. do godziny 15.00

 

XI. Inne:

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji oraz unieważnienia postępowania.

 


Załączniki:

FORMULARZ OFERTOWY

                             

 WZÓR UMOWY