Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi

2015.11.12

Ogłoszenie Wójta Gminy Tereszpol w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Tereszpol z Organizacjami pozarządowymi na rok 2016

 

 

 

Zarządzenie Nr 47/15
Wójta Gminy Tereszpol
z dnia 08 listopada 2015 roku


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu – rocznego programu współpracy Gminy Tereszpol z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 5 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118) oraz § 3 Uchwały Nr X IV/60/2011 Rady Gminy Tereszpol z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:


§ 1

 

  1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Tereszpol w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zakresie dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok.
  2. Konsultacje prowadzone będą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi.
  3. Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2016 roku.
  4. Przedmiotem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska organizacji pozarządowych w sprawie projektu uchwały wskazanego w ust. 1 w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
  5. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Tereszpol.

§ 2

 

  1. Projekt uchwały zawierającej program (stanowiący załącznik Nr 1) wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony zostanie:

                       1) w Biuletynie Informacji Publicznej: www.ugtereszpol.bip.lubelskie.pl

                       2) na stronie internetowej Gminy Tereszpol: www.tereszpol.pl,

                       3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tereszpol.

§ 3


Konsultacje rozpoczną się dnia 10 listopada 2015 r. i zakończą 26 listopada 2015 r.

§ 4

  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały zawierającej program.
  2. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 3 na piśmie na dziennik podawczy Urzędu Gminy Tereszpol lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@tereszpol.pl.
  3. Uczestnicy konsultacji zgłaszają swoje stanowisko na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy.

§ 5

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informację: o celu konsultacji, przedmiocie konsultacji, terminie rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, o formie konsultacji i wynikach konsultacji.

§ 6


Po przeprowadzeniu konsultacji, projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tereszpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy Tereszpol.

§ 7


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Tereszpol
/-/ mgr inż. Jacek Pawluk

Załączniki:

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners