LVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2024.01.19
LVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) zwołuję LVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 26 stycznia 2024 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu w 2024 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tereszpol w 2024 roku.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami w Gminie Tereszpol na lata 2023-2026”.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tereszpol na 2024 rok.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tereszpol na 2024 rok.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Rady Gminy Tereszpol na 2024 rok.
 13.  Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Tereszpol za 2023 rok.
 14.  Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 15.  Informacje o działalności Rady i Komisji w okresie międzysesyjnym.
 16.  Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 17.  Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

         /-/ Stanisław Sitarz