LVI SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY TERESZPOL

2023.11.17
LVI SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY TERESZPOL
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) zwołuję LVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 24 listopada 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o założeniach do budżetu na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na 2024 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tereszpol na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tereszpol w 2024 roku.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tereszpol.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazewnictwa w Gminnym programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dofinansowania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie w 2024 roku.
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za utylizację i transport ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym na terenie Gminy Tereszpol na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
 19.  Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 20.  Informacje o działalności Rady i Komisji w okresie międzysesyjnym.
 21.  Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 22.  Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

                                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                                                                                                                                                                  /-/ Stanisław Sitarz