LIV SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY TERESZPOL

2023.09.22
LIV SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY TERESZPOL
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) zwołuję LIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 27 września 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Tereszpol oraz Radą Wsi Białobożnica na Ukrainie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tereszpol do „Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim i przyjęcia Statutu Związku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Tereszpol na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 10.  Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 11.  Informacje o działalności Rady i Komisji w okresie międzysesyjnym.
 12.  Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 13.  Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                                                                                                                                                  /-/ Stanisław Sitarz