Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWCA-KONSERWATOR w ZGK

2016.08.22

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierowca - konserwator

 

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • dobry stan zdrowia,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • prawo jazdy kat. B+C,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • odporność na stres, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
 • znajomość technik instalacyjnych w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • uprawnienia SEP

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 • obsługa urządzeń w oczyszczalni ścieków,
 • obsługa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • zapewnienie ciągłości pracy urządzeń,
 • usuwanie usterek i uszkodzeń obsługiwanych urządzeń, instalacji i obiektów,
 • transport ścieków taborem asenizacyjnym,

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne umiejętności,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór przeprowadzony zostanie dwuetapowo:

 • I  etap -  kwalifikacja formalna: złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko.
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji Rekrutacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. (Prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu - numeru telefonu.)

Wszystkie osoby biorące udział w procedurze kwalifikacyjnej otrzymają pisemną informację o jej wynikach. Oferty należy składać do godz. 15:00 dnia 05.09.2016 r. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234,  lub listowne na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie; ul. Szkolna 44, 23-407 Tereszpol-Zaorenda.

Kwestionariusz osobowy 

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners