Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Demontaż i utylizacja azbestu

2015.03.18

Urząd Gminy Tereszpol informuje mieszkańców Gminy Tereszpol, że w dniach od  15.03.2015 r do dnia 10.04.2015 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o dotację  związaną  z demontażem i utylizacją  wyrobów zawierających azbest.

Warunkiem ubieganie się o dotację jest:
-  złożenie wniosku, który  należy pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 16, u sołtysa wsi, lub ze strony internetowej gminy Tereszpol www.tereszpol.pl
-  do wniosku należy dołączyć kopię pismo Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, który to  nie wnosi  sprzeciwu do wykonania w/w robót.

Jednocześnie informuje się, że wysokość dotacji z WFOŚ i GW i NFOŚ i GW  wynosić będzie 100% .
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w w/w terminie w sekretariacie Urzędu Gminy Tereszpol pokój nr 1.
Decyduje data złożenia kompletnego wniosku!

Uwaga: W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju w Wydziale Architektury i Budownictwa należy dokonać zgłoszenia robót budowlanych, złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane, wykupić mapę sytuacyjno-wysokościową w Wydziale Geodezji i zaznaczyć lokalizację budynku.

Wniosek do pobrania

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners