Inwestycje

Urząd Gminy Tereszpol informuje, o rozpoczęciu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109349L od km 0+003 do km 0+652 w miejscowości Tereszpol-Zaorenda”.

Firma EkoDom Fotowoltaika oferuje dofinansowanie w wysokości 25% na zakup i instalacje zestawów fotowoltaicznych dla rolników. Dodatkowo firma oferuje bezpłatny audyt w miejscu inwestycji, pomoc w uzyskaniu dofinansowania i zgłoszeniem instalacji fotowoltanicznej do Zakładu Energetycznego.

2018.04.10

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na Zarządzanie projektem pn.: „Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w gminie Tereszpol: Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu Zaorendzie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu Kukiełkach”

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tereszpol”.

Wójt Gminy Tereszpol informuje, że w dniu 23.10.2016 r.  odbędą się spotkania informacyjne w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania budowy instalacji fotowoltaicznej. Pierwsze spotkanie odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Tereszpol o godz. 15:00 natomiast o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie w Lipowcu w budynku szkoły.

Przygotowanie Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla zadania p.n.:  „Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w Gminie Tereszpol:  Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukiełkach”, realizowanego w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.:  „Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w Gminie Tereszpol:  Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukiełkach”, realizowanego w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020.

Gmina Tereszpol zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie  Studium Wykonalności dla projektu pn. „E-usługi w Gminie Tereszpol” wraz z przeprowadzeniem kompleksowej Analizy Finansowej i Ekonomicznej przedsięwzięcia, służących Zamawiającemu do złożenia wniosku aplikacyjnego na konkurs nr RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/16 ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WL) dla działania 2.1 Cyfrowe lubelskie. 

Gmina Tereszpol zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie studium wykonalności zgodnie z obowiązującą metodologią i obowiązującymi wytycznymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz pomocy przy sporządzaniu, kompletowaniu i weryfikacji niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tereszpol, w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.

2016.03.29

Zapytania ofertowego dotyczące dokumentacji projektowej 500 instalacji zestawów solarnych i wariantowo 40 instalacji powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminie Tereszpol w ramach projektu „Instalacje solarne, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol”.