ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - nadzór inwestorski

2018.03.26
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - nadzór inwestorski

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tereszpol”.

 

 

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu

pn.: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tereszpol”.

W załaczniku przesyłamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
    
    Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol”” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16

 


Załączniki :

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe