Nabór na urzędników wyborczych

2018.02.22
Nabór na urzędników wyborczych

Z dniem 19 lutego 2018 r., weszła w życie uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.
W związku z powyższym Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na terenie Miasta Zamość, oraz miast/gmin powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego oraz zamojskiego

Urzędnik wyborczy jest powoływany przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego w gminie na okres 6 lat. Wykonuje swoje zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Kandydaci do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego muszą spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe;

 • nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego;

 • nie mogą być komisarzem wyborczym;

 • nie mogą być pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej;

 • nie mogą wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której są zatrudnieni;

 • nie mogą być ujęci w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem ich działania, nie dotyczy to kandydatów w miastach na prawach powiatu (Miasto Zamość);

 • nie mogą być członkami partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;

 • nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • muszą pracować w organach administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych.

Zgłoszenie należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście w godzinach urzędowania Delegatury tj. 7:30-15:30, do dnia 13 marca 2018 r., na adres:

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu

ul. Partyzantów 3, pok. 230

22-400 Zamość

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na urzędnika wyborczego

(Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.)

 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia, które nie będę spełniały podanych powyżej wymogów
i dostarczone po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu zgłoszenia do Delegatury).

Dodatkowe informację na temat naboru można uzyskać na stronie: https://zamosc.kbw.gov.pl/ oraz pod numerem telefonu: 84 638 47 03. Pełen opis rekrutacji zawiera Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określania liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

Załączniki:

- Uchwala_w_sprawie_liczby_urzednikow_wyborczych.pdf

- Informacja.pdf

- Wzór zgłoszenia urzędnika wyborczego.doc