Gmina Tereszpol

Nabór na stanowisko asystent rodziny

2018.08.24

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie ogłasza nabór na stanowisko asystent rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

 

 

1. Adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Długa 234

23-407 Tereszpol-Zaorenda

 

2. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy: ½ etatu w systemie zadaniowym czasu pracy;

2) liczba stanowisk pracy: 1;

3) praca w środowisku, na terenie gminy Tereszpol w miejscu zamieszkania rodziny oraz wykonywanie czynności administracyjno-biurowych;

4) stanowisko asystenta rodziny należy do stanowisk pomocniczych i obsługi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.  U. z 2018 r. poz. 1260).

3. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie:

 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
 • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608), lub
 • średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

     5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

6) posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej.

 4. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 • prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu;
 • asertywność;
 • odpowiedzialność;
 • odporność na stres;
 • równowaga emocjonalna;
 • wysoka kultura osobista;

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny;
 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy oraz innymi podmiotami, których pomoc
  przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

6. Wymagane dokumenty:

a) podpisany życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),

b) podpisany list motywacyjny,

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 poz. 1000).”

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) kopie świadectw pracy,

     f) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,

i) podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

Kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

7. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

1) dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY” należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie, ul. Długa 234, 23-407  Tereszpol-Zaorenda w terminie do 29.08.2018 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka);

     2) oferty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane;

3) nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika GOPS. Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej  rozmowy kwalifikacyjnej;

4) dokumenty ofert odrzuconych można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka przez okres  2 miesięcy. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners