Gmina Tereszpol

Praca na stanowisku: opiekunka domowa na terenie Gminy Tereszpol

2019.04.26

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie ogłasza nabór na stanowisko: opiekunka domowa.

 

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. preferowane wykształcenie średnie,
 7. kurs potwierdzający kwalifikacje do wykonywania opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, lub doświadczenie w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 8. prawo jazdy kat. B.


WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność organizacji pracy w domu podopiecznego,
 • samodzielność, obowiązkowość, cierpliwość, empatia,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów, życzliwość, uprzejmość, spostrzegawczość
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista


ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • czynności higieniczno - pielęgnacyjne,
 • czynności gospodarcze,
 • przygotowywanie posiłków,
 • czynności aktywizujące społecznie,
 • prowadzenie niezbędnych dokumentów w tym załatwianie bieżących spraw urzędowych podopiecznemu,
 • inne zadania zlecone przez podopiecznego lub kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej należące do zakresu czynności opiekunki


INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA:

 •  umowa o pracę na czas określony - 1/4 etatu,
 •  prace w środowisku, w miejscu zamieszkania podopiecznego. 


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1.  Życiorys z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisany odręcznie.
 2.  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 3.  Podpisane pisemnie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.
 4.  Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 5.  Podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy”.


UWAGI KOŃCOWE:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy wymagane dokumenty aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Tereszpol www.tereszpol.pl.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 6 maja 2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda.

O wynikach naboru, ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie.

 

Kierownik
Iwona Pieczykolan

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners