Nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego do 30 kwietnia

2024.04.04
Nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego do 30 kwietnia
Do 30 kwietnia kwietnia br. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Obowiązuje on w pierwszym półroczu 2024 roku.

Znowelizowana została ustawa o dodatku osłonowym, w związku z czym od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r. można składać wnioski o jego wypłatę. Dodatek osłonowy obowiązuje w pierwszym półroczu 2024 roku.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
  •  tradycyjnie (papierowo): osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie, w godz. 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty - wnioski o świadczenia oraz pozostałą korespondencję można przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł  na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio poniżej po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, który wynosi 14,4 %.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego wynosi:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe 400,00 zł lub 500,00 zł* przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2100,00 złotych netto miesięcznie (wysokość w roku 2024 - 228,8zł/286,00zł*)
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe 600,00 zł lub 750,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych netto miesięcznie na osobę (wysokość w roku 2024 - 343,20 zł/429,00 zł*)
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe 850,00 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych netto miesięcznie na osobę (wysokość w roku 2024 - 486,20 zł/607,75 zł*)
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe 1150,00 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę (wysokość w roku 2024 - 657,80 zł/822,25 zł*)

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy będzie wypłacony jednorazowo (w wysokości podanej wyżej) w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski można składać w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17grudnia 2021 o dodatku osłonowym (tj. Dz.U. 2023 r. poz. 759)

Dokumenty do pobrania

Rozporządzenie

Wzór wniosku

Klauzula informacyjna -dodatek osłonowy.doc