STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

2023.08.31
STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024
Termin składania wniosków: od 1 września 2023 r. do 15 września 2023 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września 2023 r. do 15 października 2023 r.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

OSOBY UPRAWNIONE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 600 zł/os. 

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2023 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia oryginałów ww rachunków i faktur w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie.

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, dotyczy w szczególności: zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, programów komputerowych, biurka i krzesła do biurka, opłat za abonament internetowy oraz innych pomocy edukacyjnych; zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, ubioru i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, np. stroju i obuwia galowego; opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę; całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy szkół ponadpodstawowych), a w szczególności kosztów biletu miesięcznego, zakwaterowania w internacie lub bursie i inne wymienione w regulaminie.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2023 r. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

  • zaświadczenia z zakładu pracy /netto/ lub oświadczenia o wysokości zarobków /netto/,
  • zaświadczenia/oświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
  • odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów,
  • zaświadczenia/oświadczenia o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
  • zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej prowadzonej wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w trybie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej;
  • zaświadczenia/oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
    z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
  • oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
  • zaświadczenia/oświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Pliki do pobrania:

wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.doc