III Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

2022.02.17
III Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną
Zachęcamy mieszkańców gminy Tereszpol do udziału w III Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Organizatorami konkursu są: Beata Mazurek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej.

Celem Konkursu jest m.in. upowszechnianie tradcyji i folkloru, popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej, poszerzenie wiedzy na temat polskich zwyczajów świątecznych oraz tradycyjnych technik wyrobu pisanek i palm oraz aktywiazacja mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie popularyzacji zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek i palm wielkanocnych.

Konkurs jest organizaowany w 4 kategoriach:

I. Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ
II. Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ
III. Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ
IV. Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ

Każda z wyżej wymienionych kategorii posiada trzy podkategorie:

  •  dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia,
  •  młodzież od 15 roku życia i dorośli,
  •  praca zbiorowa.

Prace należy złożyć do 1 marca 2022 r. do Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol. Z Gminy Tereszpol, do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju zostanie przekazanych łącznie 6 prac: trzy pisanki (po jednej wykonanej techniką tradycyjną, techniką współczesną oraz jedną pracę zbiorową) oraz trzy palmy (po jednej wykonanej techniką tradycyjną, techniką współczesną oraz jedną pracę zbiorową).

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ III EDYCJA

§ 1 Organizatorzy i cele konkursu

1. Organizatorami Konkursu są:

a) Beata Mazurek - Poseł do Parlamentu Europejskiego
b) Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
c) Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie d) Muzeum Wsi Lubelskiej

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 lutego 2022 r., zgłaszanie prac trwa do 11 marca 2022 r., uroczyste podsumownie konkursu odbędzie się 2 kwietnia 2022 r.

3. Cele konkursu:

• Upowszechnianie tradycji i folkloru związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych.
• Popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej.
• Ocalenie od zapomnienia typowych dla Regionu form twórczości ludowej i powrót do tradycji związanych z okresem wielkanocnym.
• Stworzenie Izby Pisanki Lubelskiej i zapewnienie jej stałego dopływu eksponatów.
• Poszerzenie wiedzy na temat polskich zwyczajów świątecznych oraz tradycyjnych technik wyrobu palm i pisanek.
• Aktywizacja mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie popularyzacji zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek i palm wielkanocnych.

§ 2 Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną przez w/w urząd gminną instytucję kultury. Do udziału w konkursie szczególnie zapraszamy rękodzielników i twórców ludowych, artystów plastyków, członkinie kół gospodyń wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną. 2. Ustala się 4 kategorie konkursowe: I. Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ II. Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ III. Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ IV. Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ W każdej z w/w kategorii konkursowej zostaną wytypowani laureaci w 3 podkategoriach: a) dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia b) dorośli i młodzież od 15 roku życia c) praca zbiorowa 

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Pisanki tradycyjne muszą być wykonane zgodnie z technikami tradycyjnymi wraz z dawnymi wzorami charakterystycznymi dla Lubelszczyzny i jej subregionów.
2. Pisanki współczesne muszą być zbliżone wielkościowo do naturalnej wielkości jaj (np. kurzych, gęsich, strusich). Materiały i technika wykonania jest dowolna.
3. Palmy tradycyjne jak i współczesne nie mogą przekraczać wysokości jednego metra (mierząc samą część ozdobną).
4. Palmy tradycyjne muszą być wykonane wyłącznie z naturalnych surowców.
5. Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, nazwę gminy, z której jest wytypowana praca i kategorię, w której została zgłoszona. Każda praca musi mieć dołączoną, czytelnie wypełnioną, kartę zgłoszenia.
6. Uczestnik nadsyłający lub składający pracę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu.
7. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje w całości niniejszy regulamin konkursu.
8. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą elektroniczną lub telefoniczną.
9. Laureaci nagrodzonych i wyróżnionych pisanek wyrażają zgodę na bezpłatne przekazanie ich prac jako eksponatów do Izby Pisanki Lubelskiej, w której pisanki zostaną wyeksponowane i udostępnione szerokiej publiczności wraz ze wskazaniem ich twórców.
10. Prace nadesłane na konkurs nie będą odsyłane. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty przez uczestnika lub osobę upoważnioną. Laureaci konkursu zobowiązani są do odbioru nagród i dyplomów w siedzibie organizatora w terminie do 30 dni od oficjalnego wręczenia nagród. Po tym czasie nagrody przechodzą na własność organizatora. Nagrody nie będą wysyłane. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty przez Uczestnika lub osobę upoważnioną. Prace można odbierać, po uprzednim skontaktowaniu się z organizatorem, w terminie ogłoszonym na stronie internetowej i fb WOK, po rozstrzygnięciu konkursu. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty prac, przez Uczestnika lub osobę upoważnioną. Po wyznaczonym terminie prace przechodzą na własność organizatora. 

§ 4 Zasady zgłaszania uczestników konkursu

1. Urzędy gminy (najlepiej w porozumieniu z miejscowym domem kultury lub biblioteką) dokonają wyboru prac konkursowych i przekażą je do macierzystego starostwa powiatowego.
2. W konkursie każda gmina z terenu województwa lubelskiego może wytypować łącznie trzy zgłoszenia pisanki wielkanocnej (jedną pisankę wykonaną techniką tradycyjną, jedną wykonaną techniką współczesną i jedną pracę zbiorową (w pracy zbiorowej może być zestaw pisanek) oraz trzy palmy wielkanocne (jedną wykonaną techniką tradycyjną, jedną wykonaną techniką współczesną i jedną pracę zbiorową). Jeżeli w gminie nie udało się wytypować prac wg tego klucza, możliwe jest zgłoszenie np. trzech pisanek tradycyjnych, a żadnej współczesnej. Nie przekraczamy ilości prac typowanych z danej gminy (3 zgłoszenia - pisanka, 3 zgłoszenia - palma). Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez właściwe starostwa powiatowe (z terenu województwa lubelskiego) prac konkursowych do dnia 11 marca 2022 r. wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi, pocztą lub osobiście na adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin. Osoby odpowiedzialne za konkurs ze strony WOK: Aleksandra Strzałkowska-Chojnacka, tel. (81) 532 42 08, 09, wew. 33 Beata Urniaż-Księska, tel. (81) 532 42 08, 09, wew. 37 Agnieszka Puchała-Smajkiewicz, tel. (81) 532 42 08, 09, wew. 14 Andrzej Osuch, tel. (81) 532 42 08, 09, wew. 35 e-mail: konkurs.palma.pisanka@gmail.com
3. Każda praca musi być opatrzona opisem zawierającym:

  • imię i nazwisko autora;
  • kategorię konkursową;
  • pieczątkę Urzędu Gminy
  • oraz posiadać uzupełnioną czytelnie kartę zgłoszeniową.

5. Karta zgłoszeniowa znajduje się w załączniku.

§ 5 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora.
2. Prace biorące udział w konkursie będą oceniane przez Komisje Konkursowe, które dokonają oceny m.in. pod kątem: • czerpanie z dawnych wzorów i technik charakterystycznych dla Lubelszczyzny i jej subregionów (w kategoriach tradycyjnych) • trafności wykorzystanych materiałów; • oryginalności wykonania pracy; • estetyki i staranności wykonania pracy.
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac, wskazując I, II i III miejsce w każdej kategorii konkursowej. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia pozostałym uczestnikom konkursu.
4. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny dyplom uczestnictwa.
5. W kategorii prac zbiorowych bez względu na liczbę osób uczestniczących w wykonaniu palmy lub pisanki przysługuje tylko jedna nagroda i jeden dyplom.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 2 kwietnia 2022 r. podczas wspólnej imprezy tradycyjnoobrzędowej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej.
7. Wyniki konkursu wraz z relacją z ich ogłoszenia będą ogłoszone w TVP o. Lublin oraz na stronach internetowych organizatorów konkursu, a zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie, otwartej w dniu rozdania nagród.
8. Do udziału w imprezie wręczenia nagród zaproszeni są wszyscy laureaci konkursu.
9. Decyzja Komisji Konkursowych jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
10. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie. W przypadku stłuczenia i zepsucia pisanek naturalnych, prace zostaną ocenione ale nie będą eksponowane podczas wystawy.


PLIKI DO POBRANIA:

1. Regulamin konkursu.pdf
1. Karta zgłoszeniowa.pdf