Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

2022.03.21
Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), oraz podjętą uchwałą Rady Gminy Tereszpol z dn. 25 lutego 2022 r. Nr XXXVI/215/22

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. z dnia 03 marca 2022 roku poz. 1079), oraz złożonej przez Pana/Panią deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na obszarze Gminy Tereszpol.

Zgonie z powyższą uchwałą od 01.04.2022 r. nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

 1. 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 2. 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
 3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. (nie dotyczy bloków i lokali wielolokalowych)

W związku z powyższym stawki opłat dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynoszą 13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Osoba upoważniona przez Wójta może dokonać oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji podanych w deklaracji ze stanem faktycznym.

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady.

Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji, jednak winien uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wyliczenia podanego w zawiadomieniu.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości, zwolnienie od kompostowania) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci mieszkańca, w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Główne czynniki powodujące wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to:

 • wzrost cen usług za odbiór odpadów;
 • wzrost opłaty środowiskowej;
 • wzrost produkcji ilości odpadów przez mieszkańców;
 • wzrost cen paliwa;
 • wzrost cen energii elektrycznej;
 • wzrost płacy minimalnej.

POUCZENIE:

 1. Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według nowej stawki od miesiąca kwietnia 2022 r.
 2. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania oraz zmiana sposobu zbierania odpadów w terminie 14 dni dnia zaistnienia zmiany).
 3. Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące przyszłe lub za cały rok 2022 w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.
 4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wskaźnika wyliczenia w zawiadomieniu.
 5. W przypadku gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według nowej stawki podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując zmianę według nowej stawki.

WAŻNE:

Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888 z późn. zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego:

 • papier i tektura – worek niebieski, 
 • szkło – worek zielony, 
 • metale i tworzywa sztuczne – worek żółty,
 • odpady bio, odpady kuchenne – worek brązowy,
 • odpady zmieszane – pojemnik lub worek czarny, 
 • popiół –worek w szarym kolorze.

Przypominamy prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, a to przedkłada się na zmniejszenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 – pok. Nr 11 lub pod nr tel. 84 687 66 41 w godzinach pracy urzędu lub wysłanie zapytania na adres: gmina@tereszpol.pl