Ulga dla posiadaczy kompostowników

2021.01.04
Ulga dla posiadaczy kompostowników
Od 1 stycznia 2021 r. za odbiór odpadów zapłacimy o 2 zł miesięcznie więcej za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jednak będzie można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

Ze zwolnienia będą mogli skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie odpady bio będą gromadzić we własnym kompostowniku.

Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez firmę odbierającą odpady komunalne.

WAŻNE!!!

Aby móc skorzystać z tego typu zwolnienia trzeba  złożyć nową deklarację, w której będzie możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz zastosowaniu zwolnienia z tego tytułu. Deklarację będzie można składać od 04 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Tereszpol  bądź przesłać pocztą na adres Urzędu. Jeśli, ktoś nie posiada kompostownika nie ma obowiązku składania nowej deklaracji.

Wysokość ulgi wynosi 2 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. Stawka opłaty za odpady dla osoby kompostującej bioodpady wynosi 10 zł od osoby za miesiąc.

Warto pamiętać, że do kompostownika powinny trafiać odpady ogrodowe - tj. rośliny, gałęzie, liście, skoszona trawa, obierki z warzyw i owoców, skorupki jaj i resztki jedzenia pochodzenia roślinnego.

UWAGA !!!

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1439  późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

- nie posiada kompostownika przydomowego lub

- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

-uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownik

- w drodze decyzji, zostanie stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych wyżej.

Ponowne  skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała
się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji.