Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospopdarki odpadami komunalnymi

2020.09.01
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospopdarki odpadami komunalnymi
Wójt Gminy Tereszpol ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze d.s. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Tereszpol, ul. Długa 234; 23-407 Tereszpol-Zaorenda

 

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

Kandydatem na ww. stanowisko może być osoba, która:
1. Posiada obywatelstwo polskie;
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5. Posiada wykształcenie średnie lub wyższe;
6. Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej i ochronie danych osobowych.
 

II. Wymagania pożądane:

1. Preferowane kierunki wykształcenia – ochrona środowiska, prawo, administracja;
2. Staż pracy w strukturach samorządowych lub spółkach komunalnych bądź
w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami, w tym na stanowiskach związanych z ochroną środowiska;
3. Znajomość regulacji prawnych z zakresu:
1)    zasad gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, w tym komunalnymi,
2)    ustawy o odpadach, ustawy prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw,
3)     ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
4)     ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
5)     ordynacji podatkowej,
6)     ustawy o finansach publicznych,
7)     ustawy o samorządzie gminnym,
8)     ustawy o pracownikach samorządowych,
9)     ustawy prawo zamówień publicznych;
4. Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office;
5. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz sposobu klasyfikacji i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt ( Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych);
6. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, rzetelność, systematyczność, skrupulatność i terminowość;
7. Prawo jazdy kat. B.

III. Warunki pracy na stanowisku:

1. Praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy Tereszpol, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda;
2. Praca przy komputerze i w terenie.
3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godz. dziennie;
4. Pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony;
5. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.
6. W miesiącu sierpniu 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

1)    Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Tereszpol, a szczególnie realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, niezbędnych do zorganizowania i wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami;
2)    Stała aktualizacja bazy danych gminnego rejestru wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz odpadami ciekłymi,
3)    Przyjmowanie deklaracji i zakładanie kart podatników opłaty za odpady komunalne przy pomocy programu komputerowego,
4)    Weryfikowanie zasadności i prawidłowości wyliczeń opłaty przez właścicieli nieruchomości zawartych w złożonych deklaracjach,
5)    Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania administracyjnego w celu ustalenia przesłanek wydania decyzji w przypadku nieprawidłowości w naliczeniu opłaty, braku złożenia deklaracji lub braku dokonania zmian w deklaracjach w sytuacji zwiększenia lub zmniejszenia osób podlegających opłacie i wystawianie decyzji administracyjnych,
1)    Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów należności z zakresu odpadów komunalnych oraz comiesięczne uzgadnianie dochodów z księgowością podatkową.
2)    Egzekucja opłat,
3)    Przygotowywanie dokumentów przetargowych, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia na odbiór odpadów,
4)    Rozliczanie firmy odbierającej i wywożącej odpady z nieruchomości,
5)    Przyjmowanie reklamacji,
6)    Organizacja akcyjnego systemu zbierania odpadów komunalnych: wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
7)    Nadzór nad funkcjonowaniem PSZOK,
8)    Przygotowywanie oraz przedkładanie, w ustawowym terminie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dot. Gospodarowania odpadami komunalnymi,
9)    Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
10)    Prowadzenie postepowania w sprawie odraczania terminu płatności, rozkładanie na raty i umarzania zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne,
11)    Sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
12)    Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków;
13)    Przygotowywanie projektów gminnego planu gospodarki odpadami i projektów jego aktualizacji;
14)    Kontrola wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
15)    Prowadzenie postępowań w sprawach wydawania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
16)    Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania działalności z wymaganymi zezwoleniami, o których m owa w p. 17,
17)    Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie spełnienia wymogów czystości, porządku
i ochrony środowiska,
18)    Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tereszpol,
19)    Wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do składowania lub magazynowania,
20)    Prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej systemu zbierania odpadów komunalnych,
21)    Prowadzenie rejestru przekazanych informacji przez prowadzących działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych,
22)    Organizowanie na terenie Gminy akcji „Sprzątanie świata”,
23)    Dokonywanie kontroli stanu sanitarno-porządkowego mającego wpływ na środowisko naturalne, w tym likwidowanie „Dzikich wysypisk śmieci”,
24)    Stała weryfikacja aktualności aktów prawa miejscowego dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi i przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie,
25)    Egzekwowanie przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
26)    Opracowywanie wniosków i współdziałanie z odpowiednimi komórkami w Urzędzie w ich opracowaniu w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych,
27)    Przygotowywanie informacji wynikających z prowadzonego zakresu do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
28)    Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska.

 V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny;
2. Życiorys – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. Kserokopie świadectw pracy,
5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
7. Referencje, opinie i inne dokumenty potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata;
8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),
9.Oświadczenia:
1) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2) o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym;
3) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
4) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym;
10. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych oraz  własnoręcznie podpisane.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1. Dokumenty należy składać w kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Tereszpol lub wysłać na adres Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda.
2. Termin składania dokumentów – do dnia 15 września 2020 r. do godz. 15:30.
3. O zachowaniu terminu decyduje  data wpływu do Urzędu.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną niezwłocznie poinformowani telefonicznie o terminie dalszego postępowania.
2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu,  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tereszpol w zakładce – „Nabór na wolne stanowiska pracy”: https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=186 oraz na stronie internetowej https://tereszpol.pl/ w zakładce aktualności

Wójt Gminy Tereszpol

/-/Jacek Pawluk