NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

2021.10.11
NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Wójt Gminy Tereszpol ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Asystent osoby niepełnosprawnej

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY
1. Stanowisko: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
2. Wymiar etatu 1/3 etatu
3. Umowa o pracę z kandydatem wyłonionym przez komisję konkursową zostanie zawarta na czas określony trwania projektu - 2 lata.
Uzasadnienie
Wszczęcie procedury naboru wynika z: realizacji  projektu pn. „Seniorzy na Start” - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie OSI Priorytetowych 9 -12 RPO WL 2014-2020 działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne o numerze  RPLU.11.02.02.00-IŻ.000-06-001/20
Projekt współfinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej

II. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
1. Wykształcenie: uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie co najmniej średnie.
2. Doświadczenie zawodowe:
    Co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym lub  w przypadku braku adekwatnego doświadczenia, odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat
3. Ponadto:
    a) nieposzlakowana opinia
    b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
    c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4. Umiejętności zawodowe:  umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych
5. Predyspozycje zawodowe: samodzielność, rzetelność, uprzejmość, umiejętność pracy w zespole, empatia, cierpliwość, odporność na stres, kultura osobista

6. Staż pracy: nie jest wymagany.

III. OKREŚLENIE CELÓW I ZADAŃ NA W/WYM.STANOWISKU:
Zakres wykonywanych zadań stanowi:
1. Pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
2. Pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
3. Pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
4. Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;
5. Pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
6. Pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
7.Prowadzenie ewidencji wykonywanych czynności w postaci dziennika usług asystenckich .

IV. DOKREŚLENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Świadczenie i zapewnienie wysokiej jakości usług asystenckich, zgodność z minimalnymi wymaganiami określonymi dla tych usług. Usługi mogą być realizowane 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00-22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą być zmienione.

 V. WYMAGANE DOKUMNTY:
1. Podanie (list motywacyjny) o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
2. Życiorys (CV).
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
5. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
    i umiejętnościach zawodowych.
6. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Podpisany oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.
9. Podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
10.Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego.
11.Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeżeli kandydat / kandydatka jest osobą niepełnosprawną.

Wszystkie składane dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a dokumenty niebędące oryginałami winny być dodatkowo opatrzone klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez składającego dokumenty.

VI. POUCZENIE o ochronie danych i wytyczne dla systemów i usług w zakresie zgodności RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Tereszpol, 23-407 Tereszpol-Zaorenda , e-mail: gmina@tereszol.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z kontaktem: biuro@myszkowiak.pl
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu  związanym z postępowaniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, prowadzonym w trybie konkursu.
4. Kandydat posiada:
    a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
    c) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa      w  art. 18 ust. 2 RODO;
    d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Nie przysługuje Pani/Panu:
    a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych;

VI. SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu  kontaktowego z dopiskiem:„ Dotyczy naboru na stanowisko „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
2. Termin składania ofert upływa dnia 11 października 2021 roku godz. 14:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda.
3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tereszpol.

VII. IINFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Rozpatrzenie zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami dokonane będą przez komisję konkursową, w terminie do 5 dni po upływie terminu składania dokumentów.
2. Informacje o wyniku naboru zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugtereszpol.bip.lubelskie.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie   Gminy Tereszpol.
3. W toku naboru komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających w największym stopniu wymagania niezbędne spośród których wybierze najlepszego kandydata.
4. O zakwalifikowaniu na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą e-mailową.


Stanowisko finansowane jest w ramach projektu pn. „Seniorzy na Start” i jest współfinansowane przez Unię Europejską


                                                                                                          Wójt Gminy Tereszpol
                                                                                                            /- /Jacek Pawluk
                                                                                                         ….………………………….....
                                                                                                         / podpis osoby wnioskującej/

Zal_Kwestionariusz_osobowy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru na stanowisko systent osobisty osoby niepełnossprawnej