ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - NADZÓR INWESTORSKI

2021.12.15
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - NADZÓR INWESTORSKI

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol – etap II”, współfinansowanego ze środków europejskich.

 

 

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie

pn.: „ Dostawa i montaż instalacji PV, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów CO na biomasę w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tereszpol”.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19.

    


Załączniki :

Dokumentacja techniczna

Zapytanie ofertowe