Zapytanie ofertowe

2019.08.23
Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach RPOWL, Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na zarządzanie projektem pn.: „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Tereszpol-Zaorenda, gm. Tereszpol”

 

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej  6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18

 

          


Załączniki:

Zapytanie wraz z formularzem ofertowym.