Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na V sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2019.01.25

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) zwołuję V sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 31 stycznia 2019 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukownica.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowiec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Panasówka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szozdy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tereszpol-Kukiełki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tereszpol-Zaorenda.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tereszpol-Zygmunty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tereszpol.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu w 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Tereszpol pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu w 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Tereszpol za udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie
  i realizację projektu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Tereszpol” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tereszpol na 2019 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tereszpol na 2019 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Rady Gminy Tereszpol na 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 22. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 23. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 24. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                                                                                                                    Stanisław Sitarz

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners