Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

2018.08.01

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 31 lipca 2018, znak WOOŚ.442.3.2018.KK, w sprawie zawiadomienia o możliwości składania uwag i wniosków do postępowania transgranicznego - Chmielnicka Elektrownia Jądrowa , blok nr 3 i 4

Działając na podstawie art. 119 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w związku ze wznowieniem zawieszonego procesu inwestycyjnego i procedury oddziaływania na środowisko dla Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej, blok nr 3 i 4 strona ukraińska przekazała zaktualizowaną dokumentację oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.W trybie art. 119 ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wykłada do wglądu dokumenty w języku polskim dla ww. przedsięwzięcia wraz z prośbą o uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia, iż wyciąg z przedłożonej dokumentacji w tłumaczeniu na język polski w zakresie oceny możliwych oddziaływań transgranicznych oraz podsumowanie dotyczące zaktualizowanej dokumentacji dla planowanej inwestycji przekazane tut. organowi przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie wraz z pismem z dnia 23 lipca 2018 r., znak: DOOŚ-tos.442.9.2011.JA, został wyłożony do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, II piętro, pokój nr 32, w godzinach pracy Urzędu oraz udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie: http://lublin.rdos.gov.pl/.

Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 30 dni, tj. od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia  30 sierpnia  2018 r. na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,
ul. Bazylianówka 46, 20 – 144 Lublin;
e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl,

bądź składać osobiście w sekretariacie:

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Bazylianówka 46, piętro I, pok. 17,

 

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners