Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXXVII sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2018.01.19

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) zwołuję XXXVII sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 26 stycznia 2018 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVI Rady Gminy Tereszpol.
 4. Informacje o bieżącej działalności sołtysów.
 5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdania Komisji Stałych Rady Gminy Tereszpol z działalności w 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tereszpol na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Tereszpol na 2018 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tereszpol za 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tereszpol na 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tereszpol w 2018 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określania trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Tereszpol pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu w 2018 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu w 2018 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Lublinie na sfinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w gminie Tereszpol – Zespołu Szkół Samorządowych w miejscowości Tereszpol-Kukiełki oraz w miejscowości Tereszpol-Zaorenda im. Jana Pawła II wraz z wymianą oświetlenia”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 21. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                                                                                                              Stanisław Sitarz

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners